начало ...> до директорите ...  

до директорите на столичните училища


31.07.2012 г.


Изх. № 9137-518/31.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заповедта за утвърждаване на план-приема за учебната 2012/2013 г. за паралелките с прием след VII клас в профилирани, професионални гимназии и СОУ ще получите в РИО – София-град, IV етаж, стая 422 по следния график на 01.08.2012 г.:

13:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село;
13:30 часа – район Младост, Витоша, Искър; Подуяне
14:00 часа – район Люлин, Банкя, Овча купел;
14:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика;
15:00 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец,Слатина;
15:30 часа – район Средец, Надежда, Триадица, Оборище

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.07.2012 г.


Изх. № 9/37-517/26.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 34, ал. 2, т. 1 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета /КТД/ от 28.06.2012 г., моля в срок до 14.09.2012 г., представете в РИО – София-град, стая № 507, декларация, отнасяща се до директора на училището или обслужващото звено за притежавана професионално-квалификационна степен /ПКС/, както и отразените промени във Вътрешните правила за работните заплати на училището или обслужващото звено.

Декларация не подават директори на училищата и обслужващите звена, чиито размери на ПКС са по-високи от определените в КТД

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.07.2012 г.


Изх. № 9137-513/24.07.2012 г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Фондация и гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието” предлагат съдействието си и желание за сътрудничество с директорите на столичните училища  в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг в областта на образованието на децата и младежите с проблеми от аутистичния спектър и с други проблеми в развитието.

Предвид актуалността на проблематиката и необходимостта от специална подготовка за работа с деца с проблеми от аутистичния спектър в периода октомври – ноември 2012 г. фондацията и гражданското движение стартират поредица от обучителни семинари, насочени към учители от началния етап на основното образование. Програмата включва запознаване с видовете разстройства от аутистичния спектър, с обучителните трудности при деца с аутизъм и поведенческите и емоционални проблеми при деца с разстройства от аутистичния спектър. Предвижда се обучението да се извърши от специалисти на Нов български университет или на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и на Клиниката по детско-юношеска психиатрия „Св. Никола” към УМБАЛ „Александровска”.  

За повече информация можете да се обръщате към г-жа Милена Кънчева, координатор на гражданското движение „Помощ на лица с проблеми в развитието” на електронен адрес : milena.kuncheva@gmail.com.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.07.2012 г.


Изх. № 9137-514/25.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на IV класиране ще стане на 27.07.2012 г. в залата на РИО – София-град, V етаж, по следния график:
09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село;
09:30 часа – район Младост, Витоша, Искър;
10:00 часа – район Люлин, Банкя, Овча купел;
10:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика;
11:00 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец,Слатина;
11:30 часа – район Средец, Надежда, Триадица.
12:00 часа – район Триадица, Оборище, Подуяне;


При отчитането носете оригиналните удостоверения за завършен VII клас и списъците на записаните ученици по паралелки.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.07.2012 г.


Изх. №.9137-515/25.07.2012 г.

ВАЖНО!!!  В СРОК!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвяне на доклад-анализа на РИО,София-град за учебната 2011/2012 година е необходимо в срок до 27.07.20112 г. да попълните приложената таблица за резултатите от обучението и организацията на дейностите по БДП в детските градини и да я изпратите на e-mail: boikai_kaleva@abv.bg.
При необходимост от консултиране :
Бойка Йосифова – старши експерт по  предучилищно възпитание
Тел.:02/ 935 60 77

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.07.2012 г.


Изх. №  9137-510/23.07.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

С решение на Европейската комисия, 25 юли 2012 година е обявен за Четвърти европейски ден за пътна безопасност. Основната тема на деня е: „Активно участие на младежите в безопасността по пътищата”.

В тази връзка, моля да създадете нужната организация за отбелязване на този ден във Вашето училище, с оглед повишаване на  отговорността  на младите хора към безопасността  на движението.

За реализиране на инициативата може да подкрепите мероприятия, организирани от други институции или организации или да предприемете действия на училищно ниво.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.07.2012 г.


Изх. № 9137-508/ 20.07.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо №  0415-19/ 12.07.2012 г. на Столична община и вх. № 1004-114/ 17.07.2012 г. в РИО – София-град, с цел създаване на условия за ефективен учебен процес по физическо възпитание и спорт бе създадена междуведомствена работна група с участието на представители от Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Столична община, която да изготви паспортизация и анализ на наличната спортна база в общинските училища.

За тази цел е изработен Въпросник за анализ на училищната спортна база, който в срок до 10.08.2012 г. (вкл.) е необходимо да бъде попълнен и изпратен на e-mail: Lyubomira_radoeva@abv.bg

Лица за контакт и допълнителна информация:
Любомира Радоева – мл. експерт СО, Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, Дирекция „ПИСТ”
Тел: 981 43 29; 0886 883 855;

Павел Иванов – гл. Експерт СО, Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, Дирекция „ПИСТ”
Тел: 946 11 18; 0884 322 644;

Моля, колеги за точност и прецизност при попълване на информацията.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.07.2012 г.


Изх. № 9137-507/20.07.2012 г.           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, във връзка с предстоящата септемврийска сесия на ДЗИ, да създадете организация за ежедневно обработване на подадените заявления за допускане до ДЗИ и контрол от страна на училищните зрелостни комисии, за да не бъдат допуснати грешки в имената на учениците, ЕГН, в заявения ДЗИ и др. Обръщам Ви специално внимание, че е необходим контрол най-вече за недопускане на случай на подадено заявление при вече успешно положен ДЗИ.

Попълнената база данни с информация за заявените изпити се изпраща на сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft най-късно до 07.08.2012 г.

Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 9а на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити ( изменение и допълнение, ДВ бр. 58/29.07.2011 г.), по условията и реда на наредбата се полагат и изпити по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Уведомявам Ви, че за сесия август-септември на учебната 2011/2012 година заявленията за допускане до ДЗИ по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се подават в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров” в срок до 03.08.2012 г. При подаване на заявленията е необходимо да се представи дипломата за средно образование с цел удостоверяване липсата на оценка по общообразователния предмет, а ксерокопие от нея се прилага към заявлението.

Разчитам  на Вашата коректност и чувство за отговорност.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.07.2012 г.


ВАЖНО !!!


Изх. № 9137-506/20.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Днес в 15,30 ч. в НПГПТО „М.С. Ломоносов” ще получите заповед за закриване на паралелките съгласно чл. 22, ал. 3 от Наредба № 11 от 2005 г., насочващите писма за учениците от закритите паралелки след трети етап на класиране и свободните места за четвърто класиране.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.07.2012 г.


ВАЖНО !!!

Изх. № 9137-505/20.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА - ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Днес в 15,00 ч. в НПГПТО „М.С. Ломоносов” ще получите списъците със свободни места за четвърти етап на класиране. Моля носете приключените дневници на гнездото.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.07.2012 г.


ВАЖНО !!! В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, БЕЗ ДА СЕ ПРОМЕНЯ ФОРМАТА НА ТАБЛИЦИТЕ!!!

Изх. № 9137-504/18.07.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
И ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изготвяне на анализа за дейността на РИО, София-град за учебната 2011/2012 г., в изпълнение на  изискванията на чл.4, ал.1 и ал.2 от  Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, следва да попълните и представите до 22.07.2012 г. в РИО - София-град таблиците в посочените по-долу приложения, като:

1. Всички държавни, общински и частни училища, детски градини и обслужващи звена, в зависимост от изискваната информация, попълват съответните таблици от Приложение Tablici_RIO  
2.. Директорите на професионалните гимназии и училищата, в които се осъществява обучение по професии ( 94 СОУ, 135 СОУ, ПГИИ „Проф. Николай Райнов) и на частните професионални колежи, попълват в зависимост от изискваната информация и таблиците от Приложение Profesionalno obrazovanie.
Попълнените таблици в съответното приложение следва да изпратите не по-късно от 22.07.2012 г. на посочените по-долу електронни пощи:

- за начални и основни училища – analiz_ou@abv.bg
- за СОУ и профилирани гимназии – analiz_sou@abv.bg
- за професионални гимназии, обслужващи звена и частни професионални колежи – analiz_pg@abv.bg
- за детски градини – analiz_dg@abv.bg

Частните училища изпращат таблиците на една от посочените по-горе електронни пощи, според вида на училището!

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и съдържателен обхват!                               


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

18.07.2012 г.


Изх. № 9137-502/ 17.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Напомням, че при преместване на ученици, включително приети след завършен VІІ клас или основно образование по реда на Наредба № 11 от 2005 г., следва да се спазва стриктно процедурата, предвидена в чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Директорите на приемащите училища са длъжни да изискат удостоверения за преместване, издадени от училищата, в които учениците, подлежащи на задължително училищно обучение, са се обучавали до този момент.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.07.2012 г.


Изх. № 9137-501/ 17.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка със зачестилите случаи на хранителни инциденти с деца и ученици при провеждане на екскурзии, почивки и изнесени обучения, и с цел опазване живота и здравето на учениците, Българската агенция по безопасност на храните изисква чрез МОМН и РИО следната информация:
- място на провеждане на мероприятието;
- период на провеждане на мероприятието;
- заведения за обществено хранене, в които ще се изхранват участниците в мероприятието – в случай, че такова няма на територията на базата за отдих и/или изнесено обучение.

Моля исканата информация да бъде представяна в РИО – София-град като отделен доклад, съпътстващ доклада за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм по реда на Наредба № 2 от 1997 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.07.2012 г.


Изх.№ 9137-500/16.07.2012г.  

ДО
ДИРЕКТОРИ
НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
                                                                               
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля директорите на държавните и общинските училища, и детските градини, които са извършвали организирани обучения от ЕТ „ЛЮСИ – Цветанка Стоилова” да представят в деловодството на РИО – София-град - в срок до 27.07.2012г. - справка за броя на децата/учениците и продължителността на курса за обучение организиран от горепосочената фирма за периода: 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.07.2012 г.

Изх. № 9137-499/16.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на III класиране ще стане на 18.07.2012 г. по следния график в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148:


09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село; Триадица;
09:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда; Слатина; Искър
10:00 часа – район Люлин, Банкя; Средец; Овча купел;
10:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика; Подуяне;
11:00 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец; Оборище;

Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата.
Върху листингите, раздадени от РИО, се отбелязва срещу имената:

код „1” – „записал се” – със зелено
код „2” – „не се явил” – с червено.

При отчитането носете оригиналните удостоверения за завършен VII клас по паралелки и заповедите за организация на четвърто класиране в училището!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.07.2012 г.


Изх. № 91 РА-7/16.07.2012 г.

ДО
РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧРЕЗ РАЙОНИТЕ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ И СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ,

Във връзка с писмо № 9105-190/09.07.2012 г. на МОМН относно разпространението на задължетелната училищна документация (ЗУД) за началото на учебната 2012/2013 г., ВИ уведомявам следното :

- Съгласно Договор № ДО1-226/12.10.2011 г. правото на възпроизвеждане и разпространение на документите от ЗУД за началото на учебната 2012/2013 година е отстъпено на „Образование и наука“ ЕАД – с изпълнителен директор г-жа Анастасия Бонева и адрес за контакти : гр. София – 1184, община „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 117, тел.877 53 93 – г-жа Татяна Неделчева, факс : 975 21 29.

-Съгласно чл. 17 от Договор № ДО1-226/12.10.2011 г. срокът за разпространение на документите от ЗУД за началото на учебната 2012/2013 година до крайния платец (община, детска градина, училище, обслужващо звено) е 20.08.2012 г.Доставката се извършва с приемателно – предавателни протоколи – Приложение № 3.

- Има промяна в цените на документите за начало то на учебната година – П риложение № 3. Разходите за доставка до платците са включени в цената на документите.

- На основание чл. 10 от цитирания договор упълномощените от „Образование и наука“ ЕАД представител, който ще разпространява документите от ЗУД за регион София – град е „ЛСТ“ ЕООД с управител Лозко Табаков и адрес: с. Кокаляне, ул. „Д. Благоев“ № 14, тел. 02/975 22 06 и моб. тел. 0899/90 72 41.

- Доставката ще бъде извършена в периода от 07.08.2012 г до 20.08.2012 г., съгласно приложения график. За целта е необходимо директорът или заместващия го съсъ заповед да организира приемането на документите  ( не се приемат извинения за отсъствие на длъжностното лице), съобразно заявката на платеца, като подпише и подпечата с печата на учебното заведение приемателно-предавателния протокол.

РИО – София-град, като изказва огромната си благодарност на началник-отделите и експертите „Образование“ на районните администрации за съдейсвието, което винаги оказват, отново ще разчита на уменията за съвместна екипна работа. Моля за Вашата съпричастност при изготвянето на обобщена справка за съответния район за доставената документация за началото на 2012/2013 г. за общинските училища и детските градини. Справките следва да представите на н-к отдел „ АПФСИО“ Маргарита Ананиева не по –късно от 24.08.2012 г. в стая № 508 на РИО.

Същите справки директорите на държавни и часни училища и детски градини, колежи и ЦПО, трябва да представят в РИО, на н-к отдел „ АПФСИО“ Маргарита Ананиева в стая № 508до 24.08.2012 г..

Моля посочените в писмото срокове да бъдат спазени.
           
Приложения:
1. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 3
2. Справка за доставка на ЗУД.
3. Обобщена справка за доставка на ЗУД (райони).
4. График за доставка по райони.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.07.2012 г.


Изх.№9137-497/13.07.2012г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ  УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Наредба № 1 от 9 април 2012г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена в сила от 27.04.2012г., издадена от Министерството на образованието, младежта и науката, обн. ДВ. бр.33 от 27.04.2012г., относно условията и редът за осъществяване на правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена, Ви уведомявам, че следва да представите в деловодството на РИО – София-град в срок до 10.08.2012г., мотивирано искане в съответствие със следните изисквания:

1. Директори, които са получили работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС №10 от 2011г., ДВ, бр.9 от 2011г./, чийто срок на износване не е изтекъл при влизане в сила на Наредба №1 за представителното облекло, имат право на представително облекло от началото на календарната 2013г.

2. Срокът за износване на предоставеното работно и униформено облекло на директори, който изтича през 2012г., имат право на представително облекло в размер на пропорционално на  времето до края на 2012г.

3. Определянето на стойността на представителното облекло да е в съответствие с чл.48, ал.1 от Колективния трудов договор от 28.06.2012г. за членове на синдикати и работодатели, страна по КТД и основанията на Вътрешните правила за организация на работната заплата на училището или обслужващото звено.

4. Средствата за представителното облекло на директорите на училища и обслужващи звена се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет/бюджетната сметка на съответното училище или обслужващо звено.        

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.07.2012 г.

СПЕШНО!

Изх. №
9137-498/16.07.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до  17:00 часа на 16 юли 2012 година да попълните следната справка за записаните деца в подготвителна група и 1 клас към 15 юли 2012 година във Вашите училища.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRvZndNV0JWQlF2V2dXQmgtcHhHUkE6MQ


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.07.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците с резултатите от трети етап на класиране ще получите на 13.07.2012 г. в 14:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.07.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, класирани на трети етап във Вашето училище ще получите на 13.07.2012 г. в 14:30 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.
ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД11.07.2012 г.


Изх. №
9137 – 486/ 09.07.2012г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета приложено Ви изпращам Карта за оценка на резултатите от труда за директор на училище и обслужващо звено и Декларация.
Моля в срок до 15.09.2012 г. директорите на държавните училища и обслужващи звена да представят в деловодството на РИО – София-град, ст. 401, попълнената карта с посочените данни, валидни за училището в колона 2 от картата и декларацията.

Приложения:

 1. Декларация
 2. Карта за оценка на резултатите

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


10.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-494/ 10.07.2012


Писмо на МОМН, изх № 9105-191/10.07.2012 г.10.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-492/ 09.07.2012


Списък на отпадналите от ИИД ученици към 30.06.2012 г. - образец13.09.2012г.


Изх. ..........................................2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с определяне на допълнително трудово възнаграждение /ДТВ/ на директорите на държавни и общински училища за организация и контрол по провеждане на външви оценявания /вкл. ДЗИ и държавни квалификационни изпити/ и в изпълнение на раздел ІІ, т. 3, б. „д” и и т. 5 от правилата за определяне на на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2012 г., утвърдени със заповед № РД  09 – 562/07.05.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, приложено Ви изпращам следните бланки на документи, които да попълните с данните, валидни за Вашето училище, както и да ползвате таблицата:

 1. Мотивирано искане;
 2. Таблица за определяне размера за ДТВ;
 3. Декларация от главен счетоводител,
 4. Декларация от директора на училището;
 5. Извадка от ВПРЗ.

Попълнените от Вас документи представете с придружително писмо в срок до 14.09.2012 г. в деловодството на РИО – София-град, ст. 401.
Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.07.2012 г.


Изх. № 9137-489 / 09.07.2012 г.                            

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Писмо на МОМН № 9105-186/04.07.2012 г., регистрирано с вх. № 0200-594/09.07.2012 г. в РИО – София-град, относно стартирането на дейностите по Национална програма „С грижа за всеки ученик” за 2012 година, Ви изпращам списъците на училищата, които могат да кандидатстват с проекти  за допълнително обучение на ученици, които през учебната 2012/2013 година ще бъдат в 5. и в 8. клас, по учебни предмети от културнообразователните области „Български език и литература”, „Обществени науки и гражданско образование”, „Природни науки и екология” и по учебния предмет „Математика”.

Всяко училище, което желае да се включи в  Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”, попълва формуляр за кандидатстване (по образец).

Приложение:
Списъци.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.07.2012 г.


Изх.№  9137-490/09.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на основание Заповед № РД 09-132/31.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изпълнението на проект BG 051PO001-4.3.02-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд в изпълнение на дейност 2.2. Наемане и квалификация на 150 кариерни консултанти, които да предоставят услуги по кариерно ориентиране на ученици и родители и в изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, е обявена Процедурата за заемане на длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Приложено Ви изпращам следните документи:

 1. Обява за процедурата за заемане на длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант”, определени от ръководителя на проекта.
 2. Заявление за кандидатстване по образец.

Приложение: съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.07.2012 г.


Изх. № 9137-489/09.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Свободните места за трети етап на класиране ще получите на 09.07.2012 г. в 16:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


06.07.2012 г.


Изх.№ 9137-479/04.07.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката и участието на столичните училища в проекти по европейски програми и продължаващото участие в Национални програми, на 12.07.2012 г. /четвъртък/ в аулата на Нов български университет /ул. Монтевидео № 21/ от 9.00 до 17.00 часа ще се проведе работен семинар, по подготовка и реализация на проекти и програми, за предстоящата учебна 2012/2013 година.

Заявки за участие изпращайте до 9.07.2012 г. на e-mail: rio_krgabrovska@abv.bg

На имейла, от който изпратите заявка за участие ще получите програмата за семинара.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


06.07.2012 г.


Изх. № 9137-484/ 05.07.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-180/ 27.06.2012 г. на МОМН и вх. № 0200-569/ 28.06.2012 г. в РИО – София-град за мярка „Без свободен час” от Национална програма „На училище без отсъствия”, одобрена с Решение на Министерския съвет № 310/ 20.04.2012 г., е необходимо да попълните в писмен и в електронен вид справка – Приложение № 5 – за изразходваните средства по мярката за периода от 27.04.2012 г. до 30.06.2012 г.
Моля в срок до 09.07.2012 г. – понеделник, документите да се подадат на хартиен носител  в стая 408 на М. Стоилова – ст. експерт по ФВС, и на e-mail: bez_svoboden_chas@abv.bg

За допълнителна информация: тел: 935 60 79 – М. Стоилова.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.07.2012 г.


Изх. №  9137-480/05.07.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


ВЪВ ВРЪЗКА С  ПРОЕКТ  НА МОМН - BG051PO001-3.1.03 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”моля:

 • Направете проверка и пререгистрация на всички заявени кандидатури на сайта на проекта: http://uchitel.mon.bg
 • За дейност: І. Осигуряване на достъп до програми за едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на: 1. допълнителна квалификация „учител по чужд език – избор от английски, испански, италиански, немски, руски и френски език”: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧЕТЕ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВА СЪОТВЕТНИЯТ КОЛЕГА!
 • Прегледайте внимателно базата данни и допълнете, ако сте пропуснали, исканата информация – например - ЕГН и др.
 • Припомням, че по дейност ІV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията – задължително вписвате за обучение всички помощник-директори .
 • Обърнете внимание на дейност: ІІІ. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти с място на провеждане по региони:
  • Учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
  • Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците

За тези обучения можете да заявите максимален брой желаещи!

Направете отново справка с дейностите по проекта.

Срокът на пререгистрацията на кандидатурите
по проект  на МОМН - BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”е 20 юли 2012г.

СОФИЯ-ГРАД РАЗПОЛАГА С ОЩЕ СВОБОДНИ КВОТИ!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.07.2012 г.


Изх.  9137-483/05.07.2012 г.                                                              

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с предстоящата септемврийска сесия на ДЗИ срока за попълване в базата данни на предложения за квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители е 27.07.2012 г. Моля определеното от Вас длъжностно лице съгласно писмо № 9137-465/28.06.2012 г. да проверява ежедневно сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft и при активирането му от МОМН да изпрати незабавно базата данни. Необходимо е всяко училище да направи предложения за квестори, оценители и членове на техническите комисии.

До 27.07.2012 г. трябва да представите в РИО, София-град, същата информацията за предложените от Вас квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители на хартиен носител, придружена с актуални декларации, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ, както и декларациите на директорите. Напомням, че е удачно да съберете декларациите преди излизане на учителите в платен годишен отпуск. В същия срок следва да представите и копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия. Исканите документи да бъдат представени в стая 422, ет. ІV на РИО – София-град.

Напомням, че съгласно Заповед № РД 09-1253/03.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 23.07.2012 г. до 03.08.2012 г. Заявленията за допускане до ДЗИ - сесия август-септември на учебната 2011/2012 година на ученици, завършили средно образование в училища в чужбина, ще се подават в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”. Попълнената база данни с информация за заявените изпити се изпраща на сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft най-късно до 07.08.2012 г. В срок най-късно до 24.08.2012 г.  училищната зрелостна комисия допуска до ДЗИ зрелостниците, имащи право да се явят на ДЗИ, изпраща информацията за недопуснатите ученици на адрес v.dominikova@edusofia.bg и представя на хартиен носител списък само с недопуснатите, ако има такива. 

Обръщам Ви специално внимание, че всяка информация, представена след 24.08.2012 г., няма да бъде приета, като отговорността за това ще носи училищната зрелостна комисия и длъжностно лице, определено от директора да отговаря за организацията на септемврийската сесия на ДЗИ в училището.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.07.2012 г.


Изх. № 9137-482/05.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на II класиране ще стане на 09.07.2012 г. по следния график в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148:

08:00 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика; Подуяне;
08:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец; Оборище;
09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село; Триадица;
09:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда; Слатина; Искър
10:00 часа – район Люлин, Банкя; Средец; Овча купел;


Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата.
Върху листингите, раздадени от РИО, се отбелязва срещу имената:

код „1” – „записал се” – със зелено
код „2” – „не се явил” – с червено

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.07.2012 г.


Изх. № 9137-481/05. 07.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с преработването на учебниците по учебните предмети „История и цивилизация” и „География и икономика” за 9.-11. клас, Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-783/11.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката са одобрени учебниците по история и цивилизация и по география и икономика за 9.-11. клас, задължителна и профилирана подготовка.

Допълнителна информация може да получите на сайтовете на съответните издателства.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


04.07.2012 г.


Изх. №  9137-473/03.07.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с  обезпечаване необходимостта от канцеларски материали и консумативи в изпълнение на дейност „Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители” по проект  на МОМН - BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”моля попълнете съответната справка.
Справките за консумативи се отнасят само до училищата и детските градини, които до момента са заявили включване на педагогически специалисти в обученията и квалификацията по проекта.

Попълнените справки изпращайте на ел. адрес
rio_varsenova@abv.bg в срок до : 12.07.2012г.

ЗАЯВКА ЗА УЧИЛИЩЕ

ЗАЯВКА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


04.07.2012 г.


Изх. №  9137-473/03.07.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с  обезпечаване необходимостта от канцеларски материали и консумативи в изпълнение на дейност „Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители” по проект  на МОМН - BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”моля попълнете съответната справка.
Справките за консумативи се отнасят само до училищата и детските градини, които до момента са заявили включване на педагогически специалисти в обученията и квалификацията по проекта.

Попълнените справки изпращайте на ел. адрес
rio_varsenova@abv.bg в срок до : 12.07.2012г.

ЗАЯВКА ЗА УЧИЛИЩЕ

ЗАЯВКА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


04.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-474/ 03.07.2012


03.07.2012 г.


№ 9137 – 471/ 03.07.2012 г.                                                                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,


осъществяващи прием на ученици
след завършено основно образование
за учебната 2012/ 2013 г.


УВАЖАЕМА
ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че в изпълнението на чл. 29 ал. 2 от Наредба №11/ 28.03.2005 г. на МОН и графика на дейностите - в частта прием на ученици след завършено основно образование в държавни и в общински училища, следва поетапно да обявявате броя на записалите се ученици в повереното Ви училище и броя на незаетите места. За целта, следва да представите съответните справки на хартиен носител в РИО, София-град от 9.00ч. до 11.00 ч., V етаж, Заседателна зала и на e-mail: rio_mpavlova@abv.bg, на датите:

10. 07. 2011 г. - първи етап
18. 07. 2011 г. - втори етап
25.07. 2011 г. - трети етап

На посочените дати представяте:

 1. Попълнена съответната справка.
 2. Списък на записаните ученици, заверен с подпис на директора и печат на училището.
 3. Оригиналните свидетелства за завършено основно образование - при отчитане на третия етап.

Приложение: Справка 1 етап, Справка 2 етап, Справка 3 етап

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.07.2012 г.


Изх. № 9137-469/ 03.07.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № 9105-180/ 27.06.2012 г. на МОМН и вх. № 0200-569/ 28.06.2012 г. в РИО – София-град, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение дейностите по мярка „Без свободен час” от Национална програма „На училище без отсъствия”, одобрена с Решение на Министерския съвет № 310/ 20.04.2012 г.

1.Училищата могат да кандидатстват по мярката към момента на изчерпване на преходните остатъци по бюджетите им, получени за целите на тази мярка от минали години.

2. Директорите на държавните и общински училища могат да кандидатстват по мярката чрез РИО – София-град като представят следните документи, определени в т. 4.2 от Националната програма.
-  заявка до РИО – София-град (Приложение  № 3);
- заповед на директора на училището, трудов или друг вид договор за възлагане на часовете за заместване (Приложение  № 1);
- справка-декларация за реално взети учебни часове (Приложение № 4);
- препис-извлечение от рекапитулацията на ведомост за изплатена сума за реално взети учебни часове, заверено с подпис на счетоводителя и на директора на училището и подпечатано с печата на училището.

Моля, документите да се подадат на хартиен носител в срок до 10.07.2012 г. - вторник (вкл.) в стая 408 – М. Стоилова – ст. експерт по ФВС и на електронен адрес на
e-mail: bez_svoboden_chas@abv.bg

За допълнителна информация: тел: 935 60 79 – М. Стоилова

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.07.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Списъците с резултатите от втори етап на класиране ще получите на 03.07.2012 г. в 12:30 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.07.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, класирани на втори етап във Вашето училище ще получите на 03.07.2012 г. в 13:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.07.2012 г.

Изх. № 9137 – 468/02.07.2012 г.

В А Ж Н О ! ! !

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ
СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


Уведомяваме Ви, че със заповед № РД 01-110/28.06.2012 г. на началника на РИО, София-град, е определено заявленията за допускане до ДЗИ - сесия август-септември на учебната 2011/2012 година на ученици, завършили средно образование в училища в чужбина, да бъдат подавани в ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”. 

Уведомявам Ви, че копие от заповед № РД 01-110/28.06.2012 г. за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити – сесия август-септември на учебната 2011/2012 година, ще получите на 04 и 05.07.2012 г. /сряда и четвъртък/ от 9,00 до 16,00 часа в стая № 422, ет. ІV в РИО, София – град, ул. „Антим – I ” № 17.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.07.2012 г.

Изх. №  9137 - 458/19.06.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на годишния план на НИОКСО –Банкя, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката и в съответствие с колективния трудов договор

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ  И КВАЛИФИКАЦИЯ В

СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОРГАНИЗИРА

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПО ТЕМИ ОТ АКТУАЛИЗИРАН
КАТАЛОГ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ЗА ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,
(валиден до 31.12.2012г.)

Моля  да изберете от приложения каталог обученията за предстоящата учебна година и да изпратите заявките на адрес:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZibXVqMDN4ZVhRSTZ0LUpPbmdTVHc6MQ
най-късно до 20 юли 2012 година
!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.06.2012 г.


Изх. №9137-467 /29.06.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме за сведение и изпълнение заповед № РД09-733/31.05.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката, с която са утвърдени:

  • Правила за координацията и контрола на дейностите по Национална програма „С грижа за всеки ученик”;
  • Регламент за действията на детските градини и училищата за отчитане на целевите средства по Национална програма „С грижа за всеки ученик”.

  Ваня Кастрева
  Началник на РИО – София-гра


29.06.2012 г.


Изх. № 9137-466/29.06.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на I класиране ще стане на 30.06.2012 г. по следния график:

09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село; Триадица;
09:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда; Слатина; Искър
10:00 часа – район Люлин, Банкя; Средец; Овча купел;
10:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец; Оборище
11:00 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика; Подуяне;

Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата и носете подадените заявления за второ класиране, подредени по паралелки.

Върху листингите, раздадени от РИО, се отбелязва срещу имената:
код „1” – „записал се” – със зелено
код „0” – „подал заявление за II класиране” – със синьо
код „2” – „не се явил” – с червено


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.06.2012 г.

Изх. № 9137-464 / 28.06.2012 г.                              

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


П О К А Н А

за участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул Oсигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с решение № 310/20.04.2012 г. на Министерския съвет е одобрена Национална програма „С грижа за всеки ученик” с три модула. Във връзка със стартиране на модула „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”, е необходимо да проследите и предприемете следното:

1. Да се запознаете с Национална програма, публикувана на сайта на МОМН http://www.minedu.government.bg в рубриката „Програми и проекти”, Приложение 6, като имате предвид, че бенефициенти на модула Oсигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” могат да бъдат общински и държавни училища.

Съгласно т. 4.3. на Програмата се финансира допълнително обучение на ученици от начален и прогимназиален етап на основната образователна степен. Допълнителното обучение се организира в групи от 4 до 8 ученици, удовлетворяващи критериите за включване в програмата.

2. За всяка сформирана група по даден учебен предмет училището подготвя отделно проектно предложение, съгласно формуляра за участие, качен на сайта на МОМН. Предложението се подписва от директора на училището и се подпечатва с печата на училището. В срок до 15 юли 2012 г. проектните предложения на хартиен носител се представят за оценяване в РИО – София-град, стая 401 – Деловодство.

3. Оценяването на проектите се извършва от комисия в РИО, назначена със заповед на началника на РИО. Регионалната комисия представя до 30 юли 2012 г. в МОМН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” протоколи за оценка на проектните предложения.

4. В срок до 25.08.2012 г. националната комисия изготвя предложение за класиране. Проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснати до класиране проекти се публикуват на електронната страница на МОМН за подаване на възражения и отстраняване на технически пропуски в срок до 05.09.2012 г.

При необходимост от допълнителна информация за проектите по модула можете да се обръщате към старши експертите, определени за координатори от РИО: Таня Стоева (тел. 935 60 94), Румяна Вангелова (тел. 935 60 92) и Антоанета Григорова (тел. 935 60 78).

Приложение.
Национална програма.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.06.2012 г.

Изх. № 9137- 465/28.06.2012 г.                     

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата септемврийска сесия за ДЗИ е необходимо да попълните подробно и коректно в базата данни предложения за квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители, като спазите срока 27.07.2012 г. Моля, при определяне на летния отпуск на тези учители, да имате предвид датите за провеждане на изпитите и сроковете за дейностите, определени със Заповед № РД 09-1253/03.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.    

Съгласно чл. 19, т.6 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ, училищата, изпитните зали и работни места в тях ще бъдат определени от регионалната комисия, в зависимост от броя на подадените заявления от учениците, явяващи се на ДЗИ.

Моля в срок до 03.07.2012 г. да изпратете по електронен път на адрес v.dominikova@edusofia.bg и на хартиен носител в РИО – София-град информацията, съгласно даденото приложение, като посочите длъжностното лице, определено да отговаря за организацията на септемврийската сесия за ДЗИ в училището, както и телефон за непрекъснат контакт с него. Докладите с информацията от всички СОУ, профилирани и професионални гимназии на територията на град София, трябва да бъдат представени в стая 411 или 422, ет. ІV.

Разчитам на обичайните за Вас професионализъм, чувство за отговорност и точност при спазване на сроковете.

Приложение: таблица

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Справките за НВО и ДЗИ, следва да изпратите до 06.07.2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


27.06.2012 г.

Изх. № 9137-463/27.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със събирането и обработването на данни за отсъствията на учителите и учениците и данни за напуснали ученици към края на учебната година (от 07.02.2012 г. - до последния учебен ден за съответния клас), следва да извършите следното:

- До 29.06.2012 г. да попълните и изпратите на обобщаващото училище справката за напуснали ученици, която включва информация за учениците в училищата с дневна форма на обучение и справките за отсъствията на учениците и за отсъствията на учителите.

- До 03.07.2012 г. обобщаващите училища следва да изпратят обобщените справки на e-mail: rio_eilieva@abv.bg

- Следва да изготвите доклад за причините за неизвинените отсъствия за периода 15.09.2011 г. – 30.06.2012 г., както и да посочите какви възпитателни и административни мерки са взети от училищата, в които има наказания от Педагогическия съвет. Също така следва да се посочат какви санкции са наложени на родители от общината.

Сканираните доклади с подпис на директора и печат следва да изпратите на e-mail: sofiario@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


27.06.2012 г.

Изх. № 9137 - 461/ 22.06.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ СОУ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в рамките на проект „Световно образование”в началото на учебната 2012/2013 г. „Интеграл Образователни програми” ООД планира да издаде и разпространи безплатно сред зрелостниците в българските средни училища Планер AMBITION. Изданието представлява удобен формат бележник за планиране на учебната заетост и свободното време, като специално ще подпомогне зрелостниците с полезна информация в професионалната им ориентация, избора на висше учебно заведение, както и в подготовката им за живота след училище.

За допълнителна информация можете да се свържете Николай Димитров, координатор по проект „Световно образование” – тел. 02/80 50 624, 80 50 648, мобилен: 0888 439 086, 0885 084 492 или на e-mail: ndimitrov@integral.bg, www.world-education.eu.

Моля да съдействате за осъществяване на инициативата във Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


27.06.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на I класиране се извършва на листинга за I класиране. Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата и носете подадените заявления за второ класиране, подредени по паралелки.

Върху листингите, раздадени от РИО, се отбелязва срещу имената:

 1. код „1” – „записал се” – със зелено
 2. код „0” – „подал заявление за II класиране” – със синьо
 3. код „2” – „не се явил” – с червено

Попълва се за всяка паралелка

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Списъците с резултатите от първи етап на класиране ще получите на 26.06.2012 г. в 16:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците на учениците, класирани на първи етап във Вашето училище ще получите на 26.06.2012 г. в 17:00 часа в НПГПТО „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №148.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.06.2012 г.

Изх. 9137 – 460/20.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета приложено Ви изпращаме Карта за оценка на резултатите от труда за директор на училище и обслужващо звено и декларация.

Моля в срок до 15.09.2012 г. директорите на общинските училища да представят в деловодството на РИО – София-град, ст. 401, попълнената карта с посочените данните, валидни за училището в колона 2 от картата и декларацията.

Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.06.2012 г.

Изх. № 9137 - 459/20.06.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Прилагам списък на училищата, които не са посочили брой ученици (по дневник, отписани, освободени) в сайта mon7.mon.bg и поради тази причина не се визуализират в класацията на училищата на същия сайт. Формата в меню "Училище" е отключена до 21.06.2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.06.2012 г.

Изх. №  9137 -456 /19.06.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с дейността по проверка на данните на педагогическите специалисти, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ моля да имате предвид, че за обучението, насочено към насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени педагогически специалисти, спектърът от изяви е изключително голям и включва:

 • удостоените с наградата „Учител на годината” на СБУ;
 • ръководители на класираните на І място в Националния конкурс „Бог е любов”;
 • класираните на І място в конкурсите „Училището – желана територия на ученика”, „Добри практики по гражданско образование” и др.;
 • от Националните конференции „Водим бъдещето за ръка”;
 • класирани на І място в конкурси на фондации (напр. Св. Св. Кирил и Методий”, Фондацията на Димитър Бербатов и др.);
 • класирани на І място в конкурси и форуми, които провеждат професионалните и профилираните гимназии и др.

Каним и педагогически специалисти, доказали своите професионални качества, за включване в обучението.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.06.2012 г.

Изх. № 9137-454/18.06.2012 г.
До  
Директорите на
столичните държавни, общински
и частни училища                                                                       

Уважаема г- жо Директор, Уважаеми г-н Директор,

Приложено Ви изпращаме за сведение и изпълнение Заповед № РД 09- 611/18.05.2012 г.  на министъра  на образованието, младежта и науката, с която е утвърден механизъм за противодействие на училищния тормоз.

Изготвеният механизъм се базира на опита на други европейски държави, както и на пилотен проект на МОМН в партньорство с УНИЦЕФ, ДАЗД,  Столична община и Дружеството на психолозите през 2007/ 2008 год.

Механизмът е изготвен с методическото съдействие на УНИЦЕФ за България и със съдействието на проф. Пламен Калчев, преподавател в СУ „ Св.Кл. Охридски”, катедра „Обща, експериментална и генетична психология”.
Приложение: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.06.2012 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № 9137- 451/18.06.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ПРОВЕЖДАЩИ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
В VІІІ КЛАС С ИИЧЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1252/03.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за дати за провеждане на национално външно оценяване и заповед № РД 09-19/09.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката с утвърдени изисквания за провеждане на външно оценяване на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език (Приложение 3) на държавните, общинските и частни училища през учебната 2011/2012 година Ви уведомявам, че на 20.06.2012 г. предстои провеждане на национално външно оценяване на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.

Материалите за изпитването, в т.ч. и аудиофайловете за компонента „Слушане с разбиране” ще бъдат качени на сайта http://mon8.mon.bg 30 минути преди началото на изпитването на 20.06.2012 г. Паролата ще бъде публикувана в 10,00 часа.

Всеки кодиран файл ще съдържа тест и текст по чужд език (последният и в аудио и в текстов формат, за да може да се прочете от учител, ако някъде има проблем с техниката).

Ако имате проблеми със сайта http://mon8.mon.bg или достъпа до интернет в самия час на изпита, РИО ще ви окаже съдействие.

Начало на изпитването: 10.00 часа.

Продължителност на изпитването – три астрономически часа (за ученици със специални образователни потребности – четири астрономически часа).

Резултатите от НВО на училищно равнище се въвеждат от училищната комисия в сайта http://mon8.mon.bg до три дни от провеждане на изпитването.

При възникнал проблем използвайте следните телефони в РИО:  
Вилма Доминикова – 935-60-68;
Румяна Вангелова – 935-60-92;
Мирослава Данчева – 935-60-82;
Елеонора Пачеджиева – 935-60-80.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.06.2012 г.


ИЗХ.№9137-449/15.06.2012Г.


ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройни запитвания Ви напомням, че раздаването на дипломите на зрелостниците следва да се извърши след като дипломите са напълно готови, съгласно разпоредбите на чл. 57 от Наредба № 4/16.04.3003 г. за документите в системата на народната просвета и писмо на МОМН с изх. № 9105-145/08.06.2011 г.

Желателно е дипломите да бъдат готови и раздадени до 22.06.2012 г.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.06.2012 г.


Изх. №  9137- 448/15.06.2012 г.

До
Директорите на столичните училища

Уважаема госпожо Директор, Уважаеми господин Директор,

Във  връзка с писмо № 9105 – 174/13.06.2012 г.на МОМН за подготовката  на  доклад за 2011 г. за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците /2009- 2013 г./ е необходимо  да попълните и изпратите информация в срок до 18.06.2012 г. на следния  линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdoRXNaRDZkUk84eVFNZFBCQ29TcUE6MQ


Информацията на хартиен носител трябва да предадете до 18. 06. 2012 г. в стая 422 на РИО, София – град.

Приложение № 1 – писмо на МОМН

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.06.2012 г.

Изх. №  9137- 446/14.06.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  националните чествания на 135-та годишнина от Шипченските боеве, които ще преминат под патронажа на президента на Република България – г-н Росен Плевнелиев, Областната администрация в гр.Габрово, съвместно с Националната Априловска гимназия, с Регионалния исторически музей –гр.Габрово и с Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов” - гр. Габрово организират

 • Виртуален конкурс на тема: „Тоя връх висок е...”
 • Конкурс за художници и литератори на тема „Шипченските боеве- преломен момент от Освободителната война” в две направления :
 • Изобразително изкуство
 • Литература и история”

Моля запознайте се от приложенията с условията за участие в конкурсите .

Приложение 1

Приложение 2

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.06.2012 г.

№ 9137 – 445/ 14.06.2012 г.                                                                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СОУ
С ПАРАЛЕЛКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Заповед № РД 09 – 638/ 23.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изменение и допълнение на Списък на професиите за професионално образование и обучение.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.06.2012 г.

Изх № 9137-444/14.006.2012 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Издателство „Просвета“ модернизира своите най-успешни учебници за гимназиален етап
за новата учебна 2012/2013 г.


По своя инициатива издателство "Просвета" осъвремени учебниците по литература и математика, задължителна подготовка, за 9. и 10. клас, които са одобрени със заповеди на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов от 27 март 2012 г.

В новите издания е намален обемът на теорията и информацията, увеличен е броят на задачите за упражнения и на въпросите за дискусия и лична аргументация на ученика.

Новост в учебниците по математика са задачите, подобни на даваните на държавните зрелостни изпити, и практико-приложните задачи.

В учебниците по литература са включени тестове за текущ контрол, има нова рубрика със задачи за писане на аргументативен текст по откъс от изучавана творба, както е предвидено в изискванията за матурата по литература.

Учебниците са с ново художествено оформление и илюстрации.

Всички учебници по история и цивилизация и география и икономика за 9. - 12.
клас на издателство "Просвета" са одобрени със заповеди на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов от 29 май 2012 г.

Учебниците по география и икономика, задължителна и профилирана подготовка, са основно преработени и актуализирани в съответствие с новите факти, обстоятелства и статистическа информация. Авторите - авторитетни преподаватели в областта на социално-икономическата, регионалната и политическата география, обясняват в достъпна форма сложни географски процеси и явления. Новите учебници предоставят възможност за творческа работа на учителите и учениците.

Учебниците по история и цивилизация, задължителна и профилирана подготовка, спечелили одобрението на учители и ученици, представят ясно и увлекателно историческата материя. Те са богати на илюстративен материал и развиват умението на учениците да анализират исторически факти, документи, карти, статистически данни и произведения на изкуството. Осъвременени са със събитията до 2012 г. и са съобразени с всички препоръки на учителите.

Подробна информация за учебниците ще намерите тук <http://prosveta.bg/pdfs/Preraboteni_Uchebnici.pdf>  или в прикачения файл.

Всички нови учебници ще могат да бъдат закупени от представителите на издателството. Информация за връзка с тях може да намерите на www http://www.prosveta.bg> .prosveta.bg.

Уважаеми колеги, моля за Вашето съдействие учителите, преподаващи в гимназиален етап да бъдат информирани за съдържанието на настоящото писмо.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град13.06.2012 г.

Изх. №  9137-443/13.06.2012 г.

ДО                                                                                                                                
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за попълване справка с информация за изплатеното от училищата ДТВ за 24 май 2012 г. /средни размери/.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJwX1RGcVBhS0RFMVZRZjY0Y0I2UVE6MQ

Моля да попълните данните в срок до 15.06.2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.06.2012 г.

Изх. №  9137-442/13.06.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Институт Ре-Генезис и фондация „Човек Плюс
организират за училищата от град София
семинар, посветен на внедряването на „ОБЩОУЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ: основаваща се на най-доброто от световния опит и отчитаща конкретните особености на училището
Моля запознайте се с детайли за семинара.

Планираните дати за предстоящия семинар са 18-19.06.2012 гсеминарната зала на Институтт Ре-Генезис, София, ул."Цар Шишман" 5Б.

Желаещите да участват в семинара да изпращат директно
до Институтт Ре-Генезиссвоите заявки, достъпни от приложения файл на адрес: ppo.bg.org@abv.bg

Заявката изтеглете оттук


По-конкретна информация за различните направления на Институт Ре-Генезис бихте могли да получите и в няколкото специализирани блога, на следния уеб адрес:  http://re-genesis.alle.bg

Можете да посетите и новия сайт, посветен на практическата психология в образованието (ППО), който е все още в начален стадий на запълване с различни материали, на следния адрес:  http://ppo-bg.org

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.06.2012 г.

Изх. №  9137-440/11.06.2012 g.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА
И ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

относно: Безвъзмездно ползване на учебници и учебни помагала.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по закупуване и доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските градини, подготвителните групи и учениците в I –VII клас, и в изпълнение на Заповед № РД 09-85/19.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, моля да предоставите информация за броя на сключените договори по издателства, съгласно приложената справка.

Краен срок за представяне на информацията – 20.06.2012 г., стая 517, РИО, София-град.

За контакти: тел. 935-60-54, Н. Златевска.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.06.2012 г.

Изх. № 9137-441/11.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ
НА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ, 2012г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че протоколите с изпитните резултати и писмените работи на зрелостниците от Вашето училище ще Ви бъдат предадени в залата на 30 СОУ „Братя Миладинови” на 15.06.2012 г. при спазване на следния график:

- от   8.30 ч. до 10.00 ч. – районите Възраждане, Люлин, Младост;
- от 10.00 ч. до 11.30 ч. – районите Красно село, Красна поляна, Триадица;
- от 11.30 ч. до 13.00 ч. – районите Лозенец, Оборище, Слатина;
- от 13.30 ч. до 14.30 ч. – районите Надежда, Сердика, Средец;
- от 14.30 ч. до 15.30 ч. – районите Витоша, Връбница, Овча купел;
- от 15.30 ч. до 16.30 ч. – районите Илинден, Изгрев, Студентски;
- от 16.30 ч. до 17.30 ч. – районите Банкя, Искър, Кремиковци, Нови Искър, 
Панчарево, Подуяне;

При отсъствието на директора на училището (или заместващото го със заповед лице), писмените работи могат да се получат от председателя на училищната зрелостна комисия след представяне на пълномощно.

Обръщам внимание, че проверката на получените изпитни работи (общ брой по предмети и код по ДЗИ) трябва да се извърши на място, с цел предотвратяване и своевременно отстраняване на евентуални грешки при разпределяне на работите по училища.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


12.06.2012 г.

Изх. №  9137-438/08.06.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме препоръките на Столична община относно незабавните мерки, които следва да се предприемат при земетресение, пожар, наводнение и радиоактивно или химическо замърсяване.

Ваня Кастрева

Началник на РИО – София-град


06.06.2012 г.


Изх. № 9137-430/06.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
ПРОВЕЛИ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на МОМН № 0522-286/28.05.20112 г. и № 9105-158/28.05.2012 г. относно предоставяне на лимит за финансово осигуряване на разходите за административно и техническо обслужване на дейностите в училищата, в които  се проведоха ДЗИ през сесия май-юни на учебната 2011/2012 г., моля директорите на тези училища да представят в стая 516 или 517 на РИО – София град в срок до 12.06.2012 г. справка за:

  • Броя на реално явилите се зрелостници в училището – БЕЛ, ІІ ДЗИ и ДЗИ по желание – общ брой.
  • Банковата сметка на училището.
  • Телефон за контакти във връзка с исканата информация.

  Ваня Кастрева
  Началник на РИО – София-град


04.06.2012 г.


Изх. №  9137-428/04.06.2012 г.

ДО                                                                                                                                

ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с одобрената от МС Национална програма «Информационни  и комуникационни технологии в училище» /приета с РМС № 310 от 20.04.2012 г./ и писмо на МОМН, вх. № 0200-500/04.06.2012 г. Ви уведомяваме, че може да заявите участието си в Националната програма, съгласно указанията в писмото на МОМН.

Приложение: Писмо на МОМН, изх. № 9105-162/01.06.2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 722/21.05.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


04.06.2012 г.


Изх.№ 9137-427/04.06.2012

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

Материалите ща се раздават на 05.06.2012 г. в заседателната зала (5 етаж)  на РИО – София-град, както следва:

14.00 – 14.30 – Банкя, Връбница, Възраждане, Витоша;
14.30 – 15.00 – Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна;
15.00 – 15.30 – Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин;
15.30 – 16.00 – Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Сердика;
16.00 – 16.30 – Панчарево, Подуяне, Студентски, Средец, Слатина, Триадица.

Уважаеми директори, моля за спазването на графика.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 722/21.05.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


04.06.2012 г.


СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА В СОФИЯ-ГРАД


04.06.2012 г.


Изх. № 9137 – 426/01.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ
УЧИЛИЩА И
ДЪРЖАВНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с изх.№9105 – 153/23.05.2012г. и вх.№0200-481/ 28.05.2012г. в РИО- София – град, Ви уведомявам, че предстои създаване на база данни за имоти – публична държавна собственост. С оглед на това се извършва проучване за установяване наличието на свободни имоти, с незапълнен капацитет или непълноценно използване.

За целта на проучването моля да попълните на хартиен носител и по електронната поща приложената таблица в срок до 08.06.12г. Таблицата изпращайте на e-mail: rio_rpaskaleva@abv.bg.

За повече информация : инж.Румяна Паскалева – 9356071, 0884600881.

Приложение: Таблица

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 722/21.05.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.06.2012 г.


Изх. №  9137-425/01.06.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сайта на РИО,София-град с изх. №9137/28.05.2012 г., относно разработена от издателство „Дидаско” интерактивна класна стая, Ви уведомявам, че представянето на същата ще се осъществи на 25 и 28 юни 2012 г., от 10,00 и 13,00 часа в 30 СОУ „Братя Миладинови”, район Възраждане.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 722/21.05.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.06.2012 г.


Изх. № 9137 – 422/01.06.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с писмо, постъпило по електронната поща на РИО – София-град от Фондация Мадара-България Ви уведомявам, че ще бъде организиран международен форум “Превенция на отпадането от училище – в търсене на правилния подход”, който ще се състои на 29 – 30.08.2012 г. в гр. София. Краен срок за заявки за участие – 10.06.2012 г. на е-мейл [foundation_madara@yahoo.com] или на тел. 0878468582

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 722/21.05.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


31.05.2012 г.

Изх. № 9137-413/31.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Преди 14 години МОТО-ПФОЕ открива на територията на ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС „ЛЮЛИН” първия частен музей:”Ford и България”.
По повод 20-годишния юбилей на фирмата е подготвена

НОВА ЕКСПОЗИЦИЯ „ИСТОРИЯТА ОЖИВЯВА”

и в нея са представени едни от най-големите открития на ХІХ век – „по декади”. Разказана е историята на марките автомобили, представяни (от Мото-ПФОЕ и фирмата майка Hugo-Pfohe в България. Модерна мултимедийна система онагледява най-важните автомобилни събития.

На голям интерес се радват двата ретро автомобила FordA
от 1928г. и 1930г.!

От  15 години МОТО-ПФОЕ  е спомоществовател на Програма за опазване на природното и културното наследство - през годините в нея са участвали повече от 900 проекта- 66 от които са наградени.

НОВАТА СЕСИЯ НА ДАРИТЕЛСКАТА ПРОГРАМА НА МОТО-ПФОЕ ЗАПОЧНА - ПРОЕКТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 15 СЕПТЕМВРИ 2012Г!

Допълнителна информация за експозицията и за ДАРИТЕЛСКАТА ПРОГРАМА за опазване на природното и културното наследство на България  можете да намерите на сайта: www.motophohe.bg

Посещение на експозицията може да се осъществи всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. – след предварително записване на тел: 9842301 и 0886789618.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 722/21.05.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


31.05.2012 г.


№ 9137-419/31.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам писмо от вестник „Аз Буки”, относно предстояща информация за таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012/2013 г.

Приложения: Писмо

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 722/21.05.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


31.05.2012 г.


Изх. № 9137 – 416/30.05.2012 г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 

Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.15, ал. 2 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, директорите са определени за председатели на училищните комисии.

Уведомявам Ви, че ще получите заповедта на началника на РИО – София-град на 04.06.2012 г. /понеделник/ от 10,00 до 16,00  часа в зала № 422, ет. ІV в РИО – София-град, ул. “Антим – I ”  № 17.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


31.05.2012 г.


Изх.№ .9137-407/ 29.05. 2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля информирайте учениците, учителите и училищната администрация за възможностите да участват в проекта: „Излагане на учениците на училищен тормоз” в рамките на проект, подкрепен от Европейската комисия.Това е проучване, което се провежда в рамките на европейска кампания срещу тормоза в училище. Целта на това проучване е отразяването, проучването и евентуалната превенция на училищния тормоз.

Когато използваме термина „Училищен тормоз”,  се има предвид всяка форма на насилствено/агресивно поведение, което се появява между децата във и извън училищната среда. Това поведение/действие може да бъде описано като целенасочено, повтарящо и то е основано на превъзходството на сила между двама или повече ученици.
15.000 ученици от 6 европейски страни участват в това изследване. Двадесет минути са достатъчни за попълването на въпросника. Вашите отговори ще бъдат абсолютно конфиденциални и анонимни. Те ще бъдат използвани само за целите на това проучване.

За да участвате в проекта трябва да посетите следния сайт: http://abcbulgaria.questionpro.com.

Паролтата за достъп е: abcbulgaria

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.05.2012 г.


Изх. № 9137-411/30.11.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с № 9105-151/ 22.05.2012 г., вх. № 0200-474/ 22.05.2012 г. в РИО – София-град и приключване на Националната кампания „На училище без тежест” на МОМН и Министерството на здравеопазването е необходимо да ни информирате за предприетите действия в повереното Ви училище за олекотяване на ученическите раници.

 1. Осигуряване на втори комплект учебници, чиито срок е изтекъл;
 2. Закупуване на шкафове;
 3. Раздадени материали , проведени обсъждания за факторите, които носят риск за здравето на децата и др. подобни ( посочете);
 4. Презентации на добри практики – приложете в електронен вариант;
 5. Други.

Данните следва да бъдат попълнени в Приложение № 1, в съответствие с указанията, поместени в приложението.

Моля в срок до 06.06.2012 г. да изпратите необходимата информация на e-mail: m1stoilova@abv.bg

Приложение 1: Таблица.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.05.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-150/ 22.05.2012 г., вх. № 0200-472/ 22.05.2012 г. в РИО – София-град, за изготвяне на лятна ваканционна програма за децата и учениците, с оглед удовлетворяване на потребността от системни занимания с физически упражнения и спорт и превръщането им в част от здравословния начин на живот, за увеличаване на двигателната активност през свободното им време и използване на възможностите на спорта за превенция срещу насилието, агресията, употребата на алкохол и наркотични вещества, моля да предложите достъп до спортната база на повереното Ви училище за периода след приключване на учебните занятия (лятната ваканция).
            За целта, в срок до 04.06.2012 г. включително, моля да попълните справката.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHhydzVpbElETGpIWklmX2ZTcGcybHc6MQ
За допълнителна информация се обръщайте към Мариана Стоилова – старши експерт по физическо възпитание и спорт, тел. за връзка: 935 60 79; 0888 100 578.


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


30.05.2012 г.


ВАЖНО!
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На 1 юни 2012 г. от 12.00 ч., на площад „Св. Ал. Невски”,  ще се проведе състезание „Пътен полицай на годината”, рганизирано от отдел „Пътна полиция” на СДВР и Столична община. Ще има състезание с велосипеди между ученици и прояви свързани с езопасното движение на децата по пътищата.
Поканени са ученици от столичните училищата.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град30.05.2012 г.


Изх. № 9137-403/29.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Американски колеж – София кани всички преподаватели по музика от столичните училища на

Концерт на Хорово дружество „Радклиф” към университета „Харвард” в София
на 7 юни, четвъртък, 19:30 ч.
Аудитория "Уитакър"
Американски колеж в София, Младост 2
Вход свободен

Диригент на хора е г-н Андрю Кларк.

Концертът е част от турнето на хора в Турция, България, Сърбия и Хърватия.

Специално участие в концерта ще вземе хорът към Американския колеж в София с диригент маестро Илия Михайлов.

Програмата на петдесетте талантливи хористки от "Харвард" в Американския колеж ще включва и два майсторски класа.

 1. На 6 юни заниманието ще е посветено на българската фолклорна музика и ще се води от Илия Михайлов с участието на камерния ансамбъл към хор "Големите български гласове".
 2. На 7 юни Андрю Кларк ще води майсторски клас с участието на солисти от Националния филхармоничен хор „Св. Обретенов”.
   
  За да се запознаете с гостите ни и техния диригент, прилагам следните материали (на български и на английски език):

  - кратко представяне на хора
  - обща информация за хора
  - биография на Андрю Кларк
  - фотография на хора
  - плакат на турнето

За допълнителна информация, моля свържете се с Мария Ангелова - заместник-Директор на Американски колеж в София
0882 345 000
m.angelova@acs.bg


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.05.2012 г.

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ИНИЦИАТИВИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ


29.05.2012 г.


Изх. № 9137/28.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпила в Министерство на образованието, младежта  и науката молба, с вх.№1220-128/11.05.2012 г. от издателство „Дидаско” Ви уведомявам, че издателството е разработило интерактивна класна стая за обучение по безопасност на движението по пътищата. В периода юни-юли то ще представи в реален план действието на системата пред директори, помощник-директори и училищни комисии по БДП.
РИО е готов да организира  срещи с представители на учебните заведения, изявили интерес към предлаганата интерактивна класна стая.
Вашето желание подавайте на телефони:935 60 69 и 935 60 70 или на имейлите на старши експертите по начално образование:
rio_lkosharska@abv.bg
rio_vdurmoneva@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.05.2012 г.


Изх. № 9137-399/ 23.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-148/ 21.05.2012 г. на МОМН и вх. № 0200-476/ 23.05.2012 г. в РИО – София-град, Ви изпращам Наредба за провеждане на Десети национален преглед на туристическите сръчности за ученици за приз „Кристален еделвайс”, предоставен от Български туристически съюз.
Проявата е включена в Националния спортен календар на МОМН за учебната 2011/ 2012 г.
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и учителите, които провеждат модул „Туризъм” в повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Припомняме Ви, че по повод 2. юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, РИО – София-град и Столична община са съорганизатори на проекта „Ученици четат Ботев в метрото“ – писмо № 9137-386/ 17.05.2012 г.

Моля в срок до 12 часа на 29.05.2012 г. да изпратите необходимата информация на електронен адрес rio_sgeorgiev@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.05.2012 г.


Заповед за изменение и допълнение на квесторите и консултантите за ДЗИ


23.05.2012 г.


Изх. № 9137-394/22.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на  държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за неявили се и да я изпратите на адрес v.dominikova@edusofia.bg най-късно до 10:00 часа.
Ако няма неявили се зрелостници, също е необходимо да ни уведомите, като попълните таблицата с нули.
Моля да попълвате коректно и внимателно данните на учениците.


Приложение
: неявили се II ДЗИ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.05.2012 г.


Изх.№ 9137-392/22.05.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Заповядайте на 28 май 2012г. От 14.00 ч. в мраморно фоайе на Столичната библиотека – пл. „Славейков” № 4 на тържественото връчване на грамотите "Неофит Рилски" на Министерство на образованието, младежта и науката за 2012 година.
За нас ще бъде чест да осигурите присъствието на всички удостоени с почетна грамота «Неофит Рилски».

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.05.2012 г.


Изх. № 9137-393/ 22.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че от 31.05. до 03.06.2012 г. включително в зала „Арена Армеец” – София под патронажа на Столична община, Министерството на образованието, младежта и науката,  Министерството на физическото възпитание и спорта ще се проведат финалите на Световното първенство по спортна аеробика за девойки и юноши, жени и мъже.

Моля да уведомите учителите в повереното Ви училище.

ВХОД СВОБОДЕН !

График:
31.05.2012 г. (четвъртък) – финали-юноши и девойки (всички категории);
                                               09.30 ч. - 12.00 ч.
                                               13.00 ч. - 16.30 ч.
 01.06.2012 г.  (петък)         - финали – жени и мъже-Аеробик Денс и Аеробик Степ;
                                               16.15 ч. – 18.15 ч.
02.06.2012 г. (събота)          -  финали – жени и мъже – индивидуално жени и тройки;
                                               16.15 ч. – 18.00 ч.
03.06.2012 г. (неделя)         - финали – мъже и жени – индивидуално мъже и тройки;
                                               смесени двойки и групи и гала спектакъл.
                                               13.45 ч. -  17.15 ч.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.05.2012 г.


Изх. № 9137 – 390/ 22.05.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приемането и засекретяването на материалите от НВО по математика на 23.05.2012 год. в 18 СОУ „Уилям Гладстон”, район „Възраждане, ул. „Пиротска” № 68 е създадена следната организация.
Начален час на приемане: 13.15
Материали, които се предават:
1. Изпитните работи на учениците;
2. Заверени копия/ с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/ на квесторските протоколи; /Квесторските протоколи са по образец./
3. Заверено копие с текст /„Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/  на заповедта на директора за разпределение на квесторите и консултантите по зали;
4. Протокол по образец за отваряне на резервните материали /Без резервните материали/.

Организация за приемане на материалите:
1. Влизането в училището може да стане, както през централния вход, откъм ул. „Пиротска” така и през задния вход откъм двора на училището;
2. Възможност за паркиране има в двора на училището, входовете са откъм „ул. Цар Симеон”;
3. Предаването на материалите ще се извърши по работни маси разположени, в западните коридори на І и ІІ етаж, откъм ул. „Средна гора”. Спазено е същото разпределение на работните маси както в 22 СОУ.
На І-я етаж предават райони:                 На ІІ-я етаж предават райони:
                                                                      маса 10 – район „Оборище”;         
маса 1 – район „Триадица”;                       маса 11 – район „Овча купел”;
маса 2 – район „Младост”;                         маса 12 – район „Витоша”;
маса 3 – район „Подуяне”;                         маса 13 – район „Люлин”;
маса 4 – район „Възраждане”;                   маса 14 – район „Лозенец”;
маса 5 – район „Надежда”;                        маса 15 – район „Искър”;
маса 6 – район „Слатина”;                         маса 16 – райони „Връбница”, „Студентски”;
маса 7 – район „Средец”                            маса 17 – райони „Сердика”, „Кремиковци”;
маса 8 – район „Красно село”;                  маса 18 – райони „Изгрев”, „Нови Искър”;
маса 9 – район „Красна поляна”;              маса 19 – райони „Панчарево, „Илинден”,                                                                                                        „Банкя”;

4. Изчакването на ред става в кабинети, разположени срещу работните маси. Кабинетите за изчакване по общини ще бъдат означени с табели.
5. За напускане на сградата, освен през посочените два входа, може да се използва и страничен изход, който води към двора на училището.
6. Екипите по засекретяване, определени със заповед № РД 27 – 13 / 16.05.2011 год. на Началника на РИО - София-град, трябва да се явят в сградата на 18 СОУ в 15:00 часа.  Моля всеки екип да носи със себе си ножица и перфоратор.

Зала/ кабинет

Етаж

Училища, разпределени в залата

Зала 1/ кабинет 25

ІІ

78 СОУ, 5 ОУ, 64 ОУ, 52 ОУ, 8 СОУ, 38 ОУ

Зала 2/ кабинет 29

ІІ

140 СОУ, 61 ОУ, 62 ОУ, 146 ОУ, 71 СОУ, 83 ОУ, 84 ОУ

Зала 3/ кабинет 31

ІІ

46 ОУ, 67 ОУ, 76 ОУ, 136 ОУ, 123 ОУ,135 СОУ

Зала 4/ кабинет 32

ІІ

68 СОУ, 69 СОУ, 4 ОУ, 150 ОУ, 163 ОУ, 85 СОУ

Зала 5/ кабинет 33

ІІ

19 СОУ, 36 СОУ, 132 СОУ, 25 ОУ, 142 ОУ

Зала 6/ кабинет 34

ІІ

27 СОУ, 37 СОУ, 137 СОУ, 33 ОУ

Зала 7/ кабинет 38

ІІ

42 ОУ, 44 СОУ, 49 ОУ, 58 ОУ, 60 ОУ

Зала 8/ кабинет 41

ІІ

82 ОУ, 128 СОУ, 131 СОУ, 54 СОУ, 119 СОУ

Зала 9/ кабинет 43

ІІ

35 СОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 170 СОУ, 160 ОУ

Зала 10/ кабинет 44

ІІ

149 СОУ, НСОУ „София”, 53 ОУ, 72 ОУ, 121 СОУ

Зала 11/ кабинет 45

ІІ

57 СУ, 117 СОУ, 3 СОУ, 43 ОУ, 20 ОУ

Зала 12/ кабинет 46

ІІ

77 ОУ, 103 ОУ, 129 ОУ, 100 ОУ, 93 СОУ

Зала 13/ кабинет 47

ІІ

102 ОУ, 141 ОУ, 127 СОУ, 171 ОУ, 176 ОУ

За по-добро ориентиране ползвайте подадените 2 схеми /на І етаж и ІІ етаж/ на 18 СОУ, показващи организацията на приемане и засекретяване.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


22.05.2012 г.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ,


Моля следете служебните си електронни пощи за информация!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.05.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са се явили на  държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за неявили се и да я изпратите на адрес v.dominikova@edusofia.bg най-късно до 10:00 часа.

Ако няма неявили се зрелостници, също е необходимо да ме уведомите, като попълните таблицата с нули.

Приложение
: неявили се

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

19.05.2012 г.


Изх. № 9137-389/19.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ И НВО
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че имате възможност  да тестватe формата за начало и край на изпита на сайта http://zamaturite.bg/dzisoft/. Същата ще бъде нулирана на 21 май в 7 часа.

За училищата с НВО формата може да се тества на сайта mon7.mon.bg. Същата ще бъде нулирана на 21 май в 8.30 часа.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.05.2012 г.


Във връзка с допусната техническа грешка
в получения от Вас график за провеждане на изпитите след VII клас по БЕЛ и по математика на 21.05.2012 г. и на 23.05.2012 г., ще получите на електронната поща коректния график. Моля да запознаете длъжностните лица с новополучения график.


18.05.2012 г.


ИНСТРУКТАЖ
ЗА КВЕСТОРА НА ПРИЕМЕН ИЗПИТ СЛЕД VII КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ПРИЕМЕН ИЗПИТ СЛЕД VII КЛАС ПО МАТЕМАТИКА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА


17.05.2012 г.


Изх. № 9137-386/ 17.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че по повод 2. юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, РИО – София-град и Столична община са съорганизатори на проекта „Ученици четат Ботев в метрото“.

Във връзка с участието на ученици от Вашето училище в реализацията на проекта, моля в срок до 23.05.2012 г. да изготвите списък с имената на учениците, изявили желание да участват в четенето, на координатор от училището с телефон и адрес за контакти, както и да посочите възможностите на училището да осигури посочения в проекта реквизит, и да го изпратите на адрес rio_sgeorgiev@abv.bg При подбора на учениците и насърчаването им за участие моля да имате предвид принципите на доброволност и на подкрепа. Необходимо е всички участници да спазват правилата за безопасност в метрото.

Участниците в проявата ще преминат обучение от научния консултант на проекта ст.н.с. Александър Панов.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град17.05.2012 г.


ЗАПОВЕД
№РД 27–23/ 16.05.2012 год. на Началника на РИО  София-град
относно училищата, които следва да участват в процедурата по засекретяване на изпитните работи по български език и литература и математика от НВО и приема на ученици в държавни и общински училища, след VІІ клас за учебната 2012/2013 г.17.05.2012 г.


Из№9137-382/16.05.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Обучението по предприемачество от най-ранна възраст е приоритет на МОМН и е заложено като ключова компетентност в Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението. Целта на новата стратегия и предстоящите промени в българското законодателство е да направят училището по-привлекателно, като включат иновативни и практически форми на обучение, помагащи на най-малките да усвоят основни икономически познания, да се ориентират при избора на професия, да формират творческа нагласа и самоинициативност.

На базата на сключеното Двустранно споразумение между МОМН и Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ) за съвместна работа по разширяване обхвата на учебните програми за бизнес обучение в българските училища и с оглед възпитаване на компетентности за бъдеща социална реализация на подрастващите се осъществяват квалификационните програми на учителите.  

Във връзка с обявената показа за обучения на учители по региони и проявения интерес от София област, Ви информираме за дата за провеждане на обучението:


05.06-06.06.2012

събота и неделя

Приложено Ви изпращам :

 1. Програма за обучението;
 2. Кратка информация за програмите на ДАБ за начален етап;
 3. Заявка (за колеги, които не са били включени в първоначалния списък).

(За София предварително са заявили участие начални учители от: 113 СОУ-3 учители,  137 СОУ- 7 учители,  141 ОУ -3 учители, 16 ОУ- 2 учители, 23 ОУ- 3 учители, 40 СОУ-2 учители, 52 ОУ- 1 учител, 70 ОУ- 4 учители, 94 ОУ-1 учител, .Частно училище "Светлина” – 1 учител)
ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ОБУЧАВАТ моля да попълнят изтеглената заявка и да я изпратят за включване в обучението на 05-06.06.2012г. на адрес: ОФИСА НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ:
София 1000
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 4, ап. 7
тел./факс: (++359 2)  989 4361
e-mail: jab@jabulgaria.org
www.jabulgaria.org     

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град17.05.2012 г.


Изх. № 9137-384/17.05.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС И ДЗИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Училищата, които не са се справили с прослушването на пробния файл, публикуван на 14.05.2012 г., или които очакват технически затруднения с възпроизвеждането, моля да се свържат с Е. Илиева или В. Доминикова до края на деня.

Ваня Кастрев
Началник на РИО – София-град


16.05.2012 г.


Изх.№ 9137-379/16.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме информация за провеждането на Българо-унгарска научна конференция на тема „Учене през целия живот – реалност и предизвикателства”, която ще се проведе в Слънчев бряг от 06.06.2012 до 08.06.2012 г. В поканата са представени тематичните направления, условията за участие, сроковете за подаване на заявките (23.05.2012 г. – краен срок), таксите за участие и банковата сметка за превеждане на таксите. Освен таксите за участие разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.
За контакти и допълнителна информация:
Г-жа Здравка Гаврилова – координатор на Конференцията
e-mail: conf-bg@busok2020.eu
Тел: 064/994579, мобилен: 0895435389
Моля да уведомите желаещите за участие педагози и за условията на участие в конференцията.
Предварително благодаря за съдействието!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.05.2012 г.


Изх. № 9137 – 380/ 16.05.2012 год.                                                                                 

Важно!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приемането на материалите от НВО по БЕЛ за VІІ клас на 21.05.2012 год. в 22 СОУ „Г. С. Раковски”, район „Триадица, бул. „Витоша” № 134 е създадена следната организация.

Начален час на приемане
: 13.15

Материали, които се предават:


1. Изпитните работи на учениците;
2. Заверени копия/ с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/ на квесторските протоколи; /Квесторските протоколи са по образец./
3. Заверено копие с текст /„Вярно с оригинала”, подпис на директор и печат на училището/  на заповедта на директора за разпределение на квесторите и консултантите по зали;
4. Протокол по образец за отваряне на резервните материали/Без резервните материали/.

Организация за приемане на материалите:

1. Влизането в училището може да стане, както през централния вход, откъм бул. „Витоша” така и през задния вход откъм двора на училището;
2. Възможност за паркиране на автомобили има на улица „Здраве” /до Медицински университет/ в близост до училището и в двора на училището, входът му е откъм ул. „Цар Асен”;
3. Предаването на материалите ще се извърши по работни маси разположени в коридора на І етаж;

Разпределение на районите по работни маси:

маса 1 – район „Триадица”;                       маса 11 – район „Овча купел”;
маса 2 – район „Младост”;                         маса 12 – район „Витоша”;
маса 3 – район „Подуяне”;                         маса 13 – район „Люлин”;
маса 4 – район „Възраждане”;                   маса 14 – район „Лозенец”;
маса 5 – район „Надежда”;                         маса 15 – район „Искър”;
маса 6 – район „Слатина”;                         маса 16 – райони „Връбница”, „Студентски”;
маса 7 – район „Средец”                            маса 17 – райони „Сердика”, „Кремиковци”;
маса 8 – район „Красно село”;                  маса 18 – райони „Изгрев”, „Нови Искър”;
маса 9 – район „Красна поляна”;              маса 19 – райони „Панчарево, „Илинден”, маса 10 – район „Оборище”;                                             „Банкя”;
4. Изчакването на ред става в кабинети, разположени срещу работните маси; Кабинетите за изчакване по общини ще бъдат означени с табели в училището.
5. За напускане на училището се използват и двата входа на училището.
6. Екипите по засекретяване се явяват в училището в 15:00 часа  и се настаняват в определените за тях зали, разположени на ІІ-я етаж.

Разпределение на екипите за засекретяване по зали:


Зала/ кабинет

Етаж

Училища, разпределени в залата

Зала 1/ кабинет 42

ІІ

78 СОУ, 5 ОУ, 64 ОУ, 52 ОУ, 8 СОУ, 38 ОУ, 119 СОУ

Зала 2/ кабинет 43

ІІ

140 СОУ, 61 ОУ, 62 ОУ, 146 ОУ, 71 СОУ, 83 ОУ

Зала 3/ кабинет 44

ІІ

46 ОУ, 67 ОУ, 76 ОУ, 136 ОУ, 123 ОУ, 135 СОУ

Зала 4/ кабинет 45

ІІ

68 СОУ, 69 СОУ, 4 ОУ, 150 ОУ, 163 ОУ, 85 СОУ

Зала 5/ кабинет 46

ІІ

19 СОУ, 36 СОУ, 132 СОУ, 25 ОУ, 142 ОУ, 3 СОУ

Зала 6/ кабинет 47

ІІ

27 СОУ, 37 СОУ, 137 СОУ, 33 ОУ, 77 ОУ, 103 ОУ

Зала 7/ кабинет 53

ІІ

42 ОУ, 44 СОУ, 49 ОУ, 58 ОУ, 60 ОУ, 100 ОУ

Зала 8/ кабинет 54

ІІ

82 ОУ, 128 СОУ, 131 СОУ, 54 СОУ, 102 ОУ, 141 ОУ, 127 СОУ

Зала 9/ кабинет 55

ІІ

35 СОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 170 СОУ, 160 ОУ, 171 ОУ, 176 ОУ

Зала 10/ кабинет 56

ІІ

57 СУ, 84 ОУ, 117 СОУ, 43 ОУ, 129 ОУ, 93 СОУ

Зала 11/ кабинет 57

ІІ

149 СОУ, НСОУ „София”, 53 ОУ, 72 ОУ, 121 СОУ, 20 ОУ

За по-добро ориентиране ползвайте подадената схема на І-я етаж на 22 СОУ показваща организацията на приемане на писмените работи на учениците.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.05.2012 г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-376/16
. 05.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН №9105-137/11.05.2012 г., постъпило с вх. № 0200-450/15.05.2012 г. в РИО, Ви уведомявам за стартиране за първа година на процедурите и дейностите по Националната програма „На училище без отсъствия”, като предоставям на Вашето внимание следната информация:

І. За мярката „Без свободен час”.

1. Държавните и общинските училища кандидатстват чрез регионалните инспекторати по образованието след реално извършено заместване на учител или възпитател съгласно изискванията на Мярката, а не на прогнозна основа, както през изминалите години.
2. Документите за участие се подават от РИО в МОМН на всеки два месеца до 10 число на месеца, следващ края на периода.
3. За периода от публикуване на програмата на интернет страницата на МОМН (27 април) до 30 юни 2012 година документите се подават до 10 юли 2012 година.
4. Окончателните отчети по Мярката се подават в МОМН от РИО в срок до 21 декември 2012 година.

ІІ. За мярката „Без отсъствия”.

1. Училищата кандидатстват за предоставяне на средства чрез РИО, като попълват формуляр, който съдържа информация за отсъствията на учениците в съответното училище, за броя на подадените справки по чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца към дирекциите „Социално подпомагане” в съответните общини. Данните трябва да обхващат периода от 15 септември 2011 година до 30 април 2012 година.

2. Срокът за кандидатстване е 20 май 2012 година (едномесечен от приемането на РМС № 310/20.04.2012 г.)
На сайта на МОМН http://www.minedu.government.bg в рубриката „Програми и проекти”, Приложение 9. На училище без отсъствия са посочени лица за контакти за Националните програми „Без свободен час” и  „Без отсъствие”.

Приложение.
Национална програма.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.05.2012 г.


ВАЖНО!!!


Изх. № 9137-
377/16.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на училищата за НВО, са изпратени списъци на учениците от Вашето училище със заявените изпити (включително и проверка на способностите). Проверете коректността на данните и потвърдете с отговор на e-mail, от който получавате справката до 10 часа на 17.05.2012 г. При несъответствие на данни се свържете с Е. Илиева – 935 60 63 или М. Данчева – 935 60 82. При получено потвърждение от Ваша страна ще получите служебните бележки и разпределението по зали на учениците.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


16.05.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  НА
УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Издателство „Просвета“ модернизира най-успешните си учебници и по своя инициатива направи преработка на учебниците по литература и математика, ЗП, за 9. и 10. клас. Новите учебници са одобрени със заповед на министъра на образованието, мла­­­дежта и науката. При преработката са взети предвид препоръките, извлечени от опи­­та на изявени български учители.
Новите издания са актуализирани, като е намален обемът на теорията и инфор­мацията, увеличен е броят на задачите за упражнения и въпросите за дискусия и лична аргументация на ученика.
Новост в учебниците по математика са задачите, подобни на тези, давани на държавните зрелостни изпити, и практико-приложните задачи. В учебниците по лите­ратура са включени тестове за текущ контрол, има нова рубрика със задачи за пи­сане на аргументативен текст по откъс от изучавана творба, както е предвидено в изисква­нията за матурата по литература.
Учебниците са с ново художествено оформление и илюстрации.
Повече информация ще намерите в посочените по-долу линкове:
Математика за 9. клас за задължителна подготовка
http://www.prosveta.bg/?go=books&p=detail&bookId=2678
Математика за 10. клас, задължителна подготовка
http://www.prosveta.bg/?go=books&p=detail&bookId=2679
Литература за 9. клас за задължителна подготовка
http://www.prosveta.bg/?go=books&p=detail&bookId=2670
Литература за 10. клас за задължителна подготовка
http://www.prosveta.bg/?go=books&p=detail&bookId=2680
Уважаеми колеги, моля за Вашето съдействие учителите по български език и литература и по математика да бъдат информирани за съдържанието на настоящото писмо.

С уважение,

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2012 г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ-ГРАД, ОТНОСНО ЗУД ЗА НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.

ЗАЯВКА
СПРАВКА15.05.2012 г.


Изх. № 9137-374/15.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ НВО В 7 КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Раздаването на материали (пликове, листове за чернова) за НВО в 7 клас по БЕЛ и математика ще се извърши по следния график в РИО - София-град на 5 етаж:

17.05.2012 г.
13.30 – 14.00 райони: Възраждане, Изгрев
14.00 – 14.30 райони: Банкя, Витоша, Връбница
14.30 – 15.00 райони: Илинден, Искър
15.00 – 15.30 райони: Красна поляна, Красно село
15.30 – 16.00 райони: Кремиковци, Лозенец;
16.00 – 16.30 райони: Люлин

18.05.2012 г.
9.00 – 9.30 райони: Младост
9.30 – 10.00 райони: Надежда, Нови Искър
10.00 – 10.30 райони: Оборище, Овча купел
10.30 – 11.00 райони: Панчарево
11.00 – 11.30 райони: Подуяне, Сердика
11.30 – 12.00 райони: Слатина, Средец
12.00 – 12.30 райони: Триадица, Студентски

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2012 г.


Изх. № 9137-371/15.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Министерството на образованието, младежта и науката организира тържествено шествие. То ще тръгне на 24 май /четвъртък/ в 10.30 ч. от фонтана на Президентството и Археологическия музей и ще завърши в 11.00 ч. с официална церемония и поднасяне на венци пред Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.
За добрата организация на събитието е необходимо Вашето съдействие, което се изразява в следното:

 1. Да заявите участието на духов оркестър от повереното Ви училище и да посочите имената на ръководителя му, както и координати за връзка с него.
 2. Да заявите участието на фолклорен танцов състав от повереното Ви училище,  да посочите имената на ръководителя му и да изпратите координати за връзка с него.
 3. Да заявите участието на ученици от повереното Ви училище, които да участват в тържественото шествие, както и имената и координатите за връзка с ръководителя им.

Заявките ги изпращайте до Росица Илиева – ст. експерт по природни науки и екология на  e-mail: rolita1@abv.bg в срок до 19.05.2012 г./събота/.

Комендантството ще се осъществи от 166 СУ „В. Левски”.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2012 г.


Изх. № 9137-370/15.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Национално издателство за образование и наука с вх. № 0715-1/10.05.2012 г. в РИО – София-град за публикуван в брой 19 на в. „Азбуки” Примерен тест по математика от Банката на МОМН за външно оценяване и за приемни изпити след 7. клас, приложено Ви изпращам информация за получаване на допълнителни броеве от вестника.
Приложение: съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2012 г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ-ГРАД, ОТНОСНО ЗУД ЗА НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.
ЗАЯВКА
СПРАВКА


15.05.2012 г.


Изх. № 9137-368/ 15.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че във връзка с писмо № 9105-127/ 04.05.2012 г. на МОМН в срок до 30.05.2012 г. е необходимо да изпратите в РИО – София-град на електронен адрес rio_dvladimirova@abv.bg предложения за удостояване на зрелостници от Вашето училище с почетното отличие на МОМН „Национална диплома”.

Приложение: Изисквания за удостояване с почетното отличие „Национална диплома” на МОМН.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.05.2012 г.


СПЕШНО!!!

Изх.№ 9137-364/14.05.2012г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх.№ 200-444/14.05.2012 г. на зам.-министър Милена Дамянова във връзка с изпълнението на дейностите, определени в Инструкция, утвърдена със Заповед № РД 09-378/04.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.» всички столични училища и детски градини са длъжни да се регистрират в системата!

ПО ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА РИО, СОФИЯ-ГРАД ВСЕ ОЩЕ НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ НЕЗАБАВНО:
ПГТ „А.КОНСТАНТИНОВ”; 192 СОУ; ОДЗ № 94; ЦДГ № 4; 191 ОУ; 200 ОУ; 177 ОУ; 17 СОУ; ЧСОУ "Г.С.Уланова"; ЦДГ №12; ЛДГ № 134; ОДЗ№8"Таврия"; 43 ОУ; ЦДГ №129; ОДЗ N 54"ДЪГА"; ЧНГ "ЕРИХ КЕСТНЕР"; 93-то СОУ; ЧДГ "Палави крачета"; 4 помощно училище-интернат; ЧСОУ "П.Р.Славейков"; ЧЕГ"проф.Ив.Апостолов";  ОДЗ № 80; ЧДГ "Ерих Кестнер"; ЧПСОУ "Свети Наум"; 102 ОУ; 120 ОУ "Г.С.Раковски"; 77 ОУ; 41 0У; ЦДГ №57; ОДЗ 85- "ЗВЕЗДИЧКА"; 20 ОУ "Тодор Минков"; 141 ОУ; 8 СОУ; 39 СОУ; ОДЗ-20; 47СОУ; ЦДГ№54; 46 ОУ; ОДЗ №71; ОДЗ №71; 140 СОУ; 11 ОУ; 135 СОУ; №27 "ДЕТСКА КИТКА"; Ц Д Г № 171 Свобода; ОДЗ №79 "Слънчице"; ОДЗ № 101; 28 СОУ; ЧСОУ "РЬОРИХ"; ЧОУ "ЕРИХ КЕСТНЕР"; 3-ТО ПУ; 13 ОУ; Ресурсен център ПИОВДУСОП; СМГ; 66-то СОУ; ЦДГ № 145; ПГМЕ; 69 ЦДГ № 64; ЧСОУ "УВЕКИНД"; 54 СОУ; 2 СОУ; 127 СОУ; 64 ОУ; 150-то ОУ; ОДЗ № 75; 95 СОУ; 10 СОУ; 160 ОУ;

Проектът притежава сайт: http://uchitel.mon.bg - НА КОЙТО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.05.2012 г.


Изх. № 9137-365/14.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
И НВО ПО БЕЛ И ЧУЖД ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че имате възможност за прослушване на аудиофайл на настоящия линк.

Можете да свалите примерен файл (един от вариантите за предишен изпит) - това ще е качеството и формата на записа.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.05. 2012 г.


Изх. № 9137-323/26.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
НУ, ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фирма „Лема Трейдинг” ЕООД  издава образователна книжка „Мълнии – какво да правим и какво да не правим”. Книжката е с много илюстрации и запознава децата какво да правят и как могат да се предпазят при появата на мълнии. Предназначена е за ученици от начален етап (от първи до четвърти клас) на обучение.

Фирма „Лема Трейдинг” ЕООД  предоставя безплатно по 3 броя от книжката на всяко училище. Безплатните екземпляри може да получите през работните дни от седмицата от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. на адрес: ЖК „Дружба1”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 33, ет.1

Лице за контакти: Боряна Стамболиева – тел.02/492 20 02 и 02/492 20 19.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.05.2012 г.


Изх. №  9137/11.05.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля да популяризирате възможността за записване на 5 годишните деца в подготвителен клас за учебната 2012/2013 година в следните училища:

Район

Училище

Брой групи

Адрес/Телефон

1

„Красно село”

34 ОУ

1

ул."Родопски извор"№43
859 30 74
859 88 06

2

„Красно село”

142 ОУ с РЧО

2

ул. "Пчела" 21
8553192

3

„Красно село”

19 СОУ

1

Ул.” Яков Крайков” № 16
952-30-16

4

„Красно село”

25 ОУ

1

ул,,Балканджи Йово" №22
955 29 04

5

„Оборище”

112 ОУ

1

бул. "Дондуков" № 60
846-73-25

6

„Сердика”

100 ОУ

2

ул. "Иван Йосифов" №68
931 60 53

7

„Слатина”

93 СОУ

148 ОУ

2

1

ул."Гео Милев"№32
872-07-60

ул. "Слатинска" № 35 870 41 16

8

„Лозенец”

21 СОУ

1

Люботрън №12
862-60-88

9

„Триадица”

126 ОУ

1

бул.България №43
8593161

10

„Красна поляна”

135 СОУ

1

ул. "Суходолска 2" № 145
822 19 13

11

„Красна поляна”

123 СОУ

1

ул. "Братин дол" 26
9203045

12

„Красна поляна”

92 ОУ

2

ул."Добротич" 21
8284726

13

„Искър”

163 ОУ

1

жк." Дружба-2", ул. "Обиколна - 27"
978-07-22

14

„Младост”

39 СОУ

1

Младост 2, зад бл.205
885 03 13

15

„Витоша”

5 ОУ

1

ул. "Симеон Радев" №31
856-50-65

16

„Овча купел”

149 СОУ

1

Овча купел 2
956 15 49

17

„Люлин”

90 СОУ

1

ж.к.Люлин,ІІ микрорайон,ул.204 №3
8250755

18

„Люлин”

40 СОУ

1

Ул.”Иван Бойчев  17”
824 54 98

19

„Люлин”

33 ОУ

1

ж.к. "Люлин", ул.308 824 23 77

20

„Връбница”

140 СОУ

1

ж.к. Обеля 2
934-42-75

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.05.2012 г.


Изх. № 9137 – 359/11.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изключително отговорните ангажименти на всички учители по време на провеждане на ДЗИ и националното външно оценяване на 21 и 23 май 2012 г. моля да прецените целесъобразността на организирането на извънучилищни мероприятия, свързани с дългосрочни отсъствия на учители.

Вярвам във вашата професионална отговорност към цялата образователна система и коректност в изпълнение на служебните ви задължения.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.05.2012 г.


Изх. № 9137-363/ 14.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА, КЛАСИРАЛИ
ОТБОРИ ЗА ФИНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2011/ 2012 Г. ПО ВИД СПОРТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с участието Ви на финалните състезания по вид спорт на Ученически игри 2011/ 2012 г. на 18.05.2012 г. от 14.00 часа в 32 СОУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Христо Ботев” № 63 ще се проведе работна среща с учители – водачи на училищните отбори.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт, водачи на отбори.

Телефон за контакт: 935 60 79 – старши експерт по физическо възпитание и спорт.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.05.2012 г.


Изх. № 9137-362/14.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 16.05.2012 г. (сряда) от 15.00 часа в зали № 3 и № 4 на втори етаж в Дома на техниката – гр. София, ул. „Раковски” № 108, ще се проведе заключителния етап на празниците по химия и опазване на околната среда. Ще участват ученици, които:
- са класирани на областния кръг на олимпиадата;
- са класирани на подборния кръг за националното състезание;
- участват в постерната сесия;
- са представили софтуерни продукти на тема „SOS ЗА ЗЕМЯТА” .

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.05.2012 г.


Изх. №
9137-360/11.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че е необходимо да подадете справка за зрелостниците, които не са допуснати до държавни зрелостни изпити. За целта трябва да попълните справката за недопуснати и да я изпратите на адрес v.dominikova@edusofia.bg

Ако нямате недопуснати зрелостници, също е необходимо да ме уведомите.
Ако имате поправителна сесия, попълнете справките след нейното приключване.

Приложение
: nedopusnati

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.05.2012 г.

Изх. № 9137-357/11.05.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на училищата, с които сте се регистрирали за НВО, са изпратени списъци на учениците от Вашето училище, които ще се явяват на НВО по БЕЛ и математика. Проверете коректността на данните и потвърдете с отговор на e-mail, от който получавате справката до 14.05.2012 г.
При несъответствие на данни изпратете в същия табличен вид само коригираните данни.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


11.05.2012 г.


СПЕШНО!!!

Изх.№ 9137-
356/11.05.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изпълнението на дейностите, определени в Инструкция, утвърдена със Заповед № РД 09-378/04.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.» всички столични училища и дeтски градини са длъжни да се регистрират в системата!
Напомням Ви , че според писмо № 9105-114/23.04.2012 г. на ръководителя на проекта – г-жа Милка Коджабашиева, и указание за работа с информационната система.
Сроковете за осъществяване на дейностите са, както следва:

 • до 10 май директорите посочват определените педагогически специалисти в електронната система като отразяват и своето участие;
 • до 14 май регионалните организатори обобщават подадените от директорите списъци;
 • на 14 май системата се затваря!
 • до 15 май се извършва електронно обобщаване на информацията от екипа за организация и управление на проекта.

Проектът притежава електронен адрес: uchitel@mon.bg, на който можете да изпращате обобщени въпроси (от 9.00 до 17.30 ч.всеки делничен ден) и директорите получават достъп до сайта на проекта: http://uchitel.mon.bg - като регистрират всички заявки в електронната система!
Моля изпълнете подробно и коректно инструкциите за участие в проекта!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.05. 2012 г.


Изх. № 9137-352/9.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА           
                           
Уважаема госпожо Директор,
Уважаеми господин Директор,  

През месец май, 2012 г. в град София стартира проучване относно здравословното поведение,оценки и нагласи на учениците относно психоактивните вещества. Резултатите от изследванията дават важна и нужна информация и насоки за разработване на актуални превантивни програми, съобразени с новите и развиващи се тенденции при употребата на психоактивни вещества сред учениците в град София. До този момент проучванията са осъществявани в партньорство с Национален фокусен център по наркотиците и наркоманиите, като последното проучване бе проведено през пролетта на 2008 г.

Данните и резултатите от проучванията проследяват променящите се тенденции при употребата на психоактивни вещества сред учениците, дават информация и насоки за разработването на актуални превантивни програми, както и идентифицират рисковите и защитни фактори в променящата се съвременност.

През месеците май-юни, 2012 година предстои провеждане на поредното проучване. То се реализира по поръчка и със съдействието на Национален фокусен център по наркотиците и наркоманиите в партньорство с Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите-София.

Необходимо е да окажете активно съдействие на екипите, провеждащи проучването до неговото приключване в повереното Ви учебно заведение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.05. 2012 г.


Изх.№  9137-354/10.05.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ,
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА  

ОТНОСНО: Заповед № РД09-562/07.05.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че със Заповед № РД09-562/07.05.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката са утвърдени Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2012г., като принципите на настоящите правила е препоръчително да залегнат при изработване и на правилата за определяне на работните заплати на директорите на детските градини.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.05.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно неполучени електронни подписи10.05.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно приложение 10а в електронната система


08.05. 2012 г.


Изх. №9137-351/8.05.2012

ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на НВО в ІV клас Ви информирам, че до края на деня /8 май/ съществува възможност да бъде отразено движението на учениците в сайта mon4.mon.bg. До 9,30 часа на 09.05.2012 г. можете да тествате формата за начало на изпита.

Изпитните материали ще бъдат качени до 9,30 часа на сайта mon4.mon.bg, а паролата за разсекретяване – до 9,50 часа.

В деня на НВО потвърждаването на началото на изпита се извършва с натискане на бутона за начало след стартиране на изпита и  в последната зала. Моля бъдете коректни и точни в подаването на исканата информация.
Организацията на останалите три изпита от НВО ще е идентична на гореизложената.

Всяко училище ще получи определена сума за покриване на разходите за консумативи, за което ще Ви информираме допълнително.

Екипът на РИО, София-град желае успех на всички ученици и разчита на професионализма на всички учители за отлична организация и провеждане на Националното външно оценяване

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


08.05. 2012 г.


Изх. № 9137 - 349 / 08.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с разпореждането на т. 34 от Приложение № 2 „Изисквания за провеждане на Национално външно оценяване на учениците от VІІ клас” (без НВО по БЕЛ и математика) и на т. 32 от Приложение № 3 „Изисквания за провеждане на Национално външно оценяване на учениците от VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2011/2012 година” от заповед № РД 09-19/09.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за случаите, когато учителят по даден учебен предмет, който преподава в VІІ клас или в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език, е единствен за училището, оценяването на писмените работи на учениците да се извърши чрез размяна на учители от различни училища, като всеки директор със заповед определя задълженията на учителя от своето училище за оценител в другото училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


08.05. 2012 г.


Изх. № 9137-350/ 08.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с организирането на работата на комисията за проверка и оценка на изпитните работи от НВО по български език и литература на учениците в VІІ клас Ви уведомяваме, че всички учители по БЕЛ и част от специалистите с компютърни умения, предложени от Вас, са одобрени и включени в заповед № РД 27-10/ 04.04.2012 г. и заповед № РД 27-18/ 08.05.2012 г. на началника на РИО – София-град.

Сканирано копие от двете заповеди можете да свалите от пощенската кутия bel_sofia_grad@abv.bg в приложението DOX. Паролата за достъп е известна на учителите по БЕЛ.

Моля да потвърдите, че сте уведомили колегите от Вашето училище, като изпратите от актуална електронна поща на училището потвърждение на адрес:
rio_sgeorgiev@abv.bg

Инструктажът на оценителите и специалистите с компютърни умения ще се състои в 22. СОУ „Г. С. Раковски”, София, бул. „Витоша” № 134, на 11.05.2012 г. (петък) от 10:00 и от 14:00 часа в зависимост от заетостта им в училище. Присъствието на включените в комисията лица е задължително и ще се документира с полагане на подпис върху оригинала на заповедта. При отказ или невъзможност за участие на длъжностно лице в работата на комисията директорът незабавно внася доклад до началника на РИО, в който обяснява причините, и предлага подходящ заместник.

Необходимо е всички лица, включени в Приложение 1 , Приложение 2 и Приложение 3 към двете заповеди, при инструктажа на 11.05.2012 г. да представят попълнена декларация за отсъствие на конфликт на интереси.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


07.05. 2012 г.


Изх. № 9137-348/07.05.2012г.  
                                                                         
ДО
ДИРЕКТОРИ
НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
                                                                               
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля директорите на държавните и общинските училища, и детските градини, които са извършвали организирани обучения с „Марина спорт” ЕООД и „Атмосфера спорт” да представят в деловодството на РИО – София-град - в срок до 11.05.2012г. - справка за броя на децата/учениците и продължителността на курса за обучение организиран от горепосочените фирми за периода: 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


07.05. 2012 г.


Изх. №  9137-347/04.05.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Приложено Ви изпращам регламента на конкурса „Моята гатанка”, който се организира за втора поредна година от Детска ТВ „Аз мога, аз знам” и БУЦ „Знание”, Чикаго.

Моля да разпространите информацията в поверените Ви училища.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


04.05. 2012 г.

Изх.№ 9137-345/04.05.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-1251/03.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви напомням, че от 09.05 до 15.05.2012 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика) от учениците от Вашето училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VІІ клас от 09.05 до 15.05.2012 г. и се предават от представител на училището от 09.05 до 15.05.2012 г. до 17.30 часа в стая 510 на РИО – София-град.
Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса  - 6 лв. по следната сметка на РИО- София-град:
BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.
Таксата се внася за всеки отделен изпит - проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.
При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

За кандитстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се внася в него.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


04.05. 2012 г.


Изх.№ 9137-346/04.05.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Европейска комисия - Представителство в България – организира на 9 май - Деня на Европа - тържествен концерт на Елица Тодорова, последван от българския филм „Подслон”. Със събитието се открива филмовият фестивал „Дни на европейското кино”.

Повече информация за всички филми и за останалите дни на фестивала можете да намерите на http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/230412_europe_day_bg.htm

НАЧАЛО: 19:30ч., зала 1 на НДК
ВХОД СВОБОДЕН
Афиш за събитието можете да свалите оттук.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


04.05. 2012 г.


Изх.№ 9137-335/03.05.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Центърът за развитие на човешките ресурси актуализира базата си данни за кариерните консултанти на ниво училища в България, които ще получават актуални новини и интересни възможности за кариерно консултиране чрез европейската мрежа за кариерно консултиране„Еврогайдънс” (Euroguidance) .

За да получавате новините за „Еврогайдънс” във  вашето училище,  моля регистрирайте се на адрес:
euroguidance@hrdc.bg

За електронна регистрация използвайте: https://www.surveymonkey.com/s/KarierniKonsultantiBG

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


04.05. 2012 г.


Изх. № 9106-16/ 04.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
І АЕГ, ІІ АЕГ, 9 ФЕГ, 133 СОУ И 164 ГПИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 0522-246/ 02.05.2012 г. на Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/, вх. № 0200-411/ 03.05.2012 г. в РИО – София-град, от Съюза по аеробика, моля да осигурите 20 ученици - доброволци, владеещи английски език, за провеждане на Световното първенство по спортна аеробика в зала „Арена Армеец” в София от 26 май до 4 юни 2012 г. Ангажиментът на учениците е за периода от 27.05. – 03.06.2012 г. Участието на учениците следва да бъде подкрепено от съгласието на родителите и при възможност извън учебно време.
Спортното събитие се подкрепя от МОМН.
Телефони за връзка: 935 60 79 - М. Стоилова – старши експерт по ФВС;
Съюз по аеробика – България тел./факс 873 75 72; 0888 445 121
e-mail: aub@vip.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


04.05. 2012 г.

Изх.№ 91337-342/04.05.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ПРОВЕЖДАЩИ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на външното оценяване по БЕЛ и математика  в VІІ клас ще се проведе съвещание - инструктаж с директорите на 14.05.2012г. от 15.30 часа в Еврейския дом, ул. „ Антим І” 15 (до РИО, София-град)
Присъствието Ви е наложително.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


04.05. 2012 г.

Изх. № 9137-343/04.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на НВО в ІV клас Ви информирам, че на сайта http://mon4.mon.bg е качена актуализираната база данни за училищата и учениците.
Моля да прегледате списъчния състав на учениците и да направите проверка на трите имена, ЕГН и пол. При наличие на движение на учениците е необходимо да се направи корекция чрез добавяне или изтриване.
Сайтът ще бъде затворен в 17 часа на 07.05.2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


03.05. 2012 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № 9137-339/03.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На сайта http://mon7.mon.bg са качени списъците на учениците. Необходимо е да направите проверка на ЕГН, трите имена и пол на учениците. При движение на учениците следва то да бъде отразено чрез добавяне или изтриване.
Сайтът ще бъде затворен в 17,00 часа на 07.05.2012 година.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


03.05. 2012 г.

Изх. № 9137-338/03.05.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с получено писмо от Министерството на образованието, младежта и науката с изх. № 9105-117/25.04.2012 г. и заведено под № 0200-381/26.04.2012 г. в РИО, София-град Ви информирам, че с Решение № 310 от 20.04.2012 г. на Министерския съвет е приета Националната програма „Училището – територия на учениците”.
По модула „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” се кандидатства на проектен принцип за дейности, насочени към осигуряване на условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес за учениците от начален етап.
Бенефициентите, принципите на финансиране, процедурите по кандидатстване, основните критерии за оценяване на проектните предложения, изискваните документи и формулярът за кандидатстване (по образец) са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието, младежта и науката – www.mon.bg, в рубриката „Програми и проекти”.
Формулярът за кандидатстване и придружителното писмо следва да представите  до 21 май 2012 г. на адрес: гр.София – 1000, бул. „Княз Дондуков” №2А, Министерство на образованието, младежта и науката, Пенка Иванова- директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/


03.05. 2012 г.


ВАЖНО!!!

Изх. № 9106-15/26.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля директорите на училищата, които имат зрелостници за сесия май-юни на учебната 2011/2012 г., да се явят съгласно приложението в заседателната зала на РИО – София-град за получаване на консумативите, списъците с разпределението на зрелостниците и списъците с учителите, определени за квестори и консултанти на ДЗИ. При отсъствието на директора на училището, лицето, определено да получи списъците, представя пълномощно или заповед за заместване.

Списъците с разпределението на зрелостниците следва незабавно да бъдат поставени на видно място в училището.

Директорът издава заповед, в която посочва датата и училището, където учителите са определени за квестори или консултанти, и незабавно ги уведомява за това.  В заповедта следва да се включи задължението да се явят не по-късно от един час преди началото на изпита – 7,00 часа за изпитите с начало 8,00 часа.
Служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ се получават в училищата след подаване на информация в РИО – София-град на електронен адрес v.dominikova@edusofia.bg за недопуснатите ученици ( ако няма такива, в справката се попълват нули ). Справката с недопуснатите ученици се подава в РИО, ет. ІV, ст. 411 и на хартиен носител.

Напомням Ви, че по време на изпитите е необходимо да бъдат осигурени медицински лица в училищата, в които ще се провеждат ДЗИ.

Заповед № РД 01-58/06.04.2012 г. за утвърждаване на сградите за провеждане на държавните зрелостни изпити, майска сесия на 2011/2012., е изпратена в училищата на пощите за ДЗИ. По същия начин са изпратени и ПРАВИЛАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА ИЗПИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, с които Ви моля да се запознаете подробно.

На 14.05.2012 г. от 14.00 ч. в залата на Еврейския дом, ул. «Антим І» 15, ще се проведе съвещание с директорите на училищата, в които ще се провеждат ДЗИ (или упълномощените от тях със заповед лица, отговарящи за провеждането на ДЗИ).

Присъствието Ви е необходимо поради важността на обсъжданите въпроси!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град03.05. 2012 г.


Изх.№ 9137-33/02.05.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

През 2011 г. за първи път в България се проведе Софийският фестивал на науката, чийто създател беше Британският съвет и Форум „Демокрит”, под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката, в партньорство със Столична община и с подкрепата на множество организации.

Второто издание на фестивала, посветено на науката, с участието на млади и утвърдени учени от България, Обединеното кралство и други страни, и насочен към широката публика ще се проведе от 9 до 13 май 2012 г. в парк „Вл. Заимов” - София.

Програмата включва събития за различни възрастови групи. Съчетават се  презентационни и дискусионни форми с практически уъркшопи и шоу-спектакли. Програмата обхваща както дейности на закрито (в шатрите), така и на открито.

Моля запознайте се ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА учителите и учениците от повереното Ви училище. Програмата включва описание на всяко събитие и информация за дата, час и място на провеждане, подходяща аудитория, билети и резервации:

 1. Програма по ХИМИЯ за учители и ученици
 2. Програма по ФИЗИКА за учители и ученици
 3. Програма по БИОЛОГИЯ за учители и ученици
 4. Програма по МАТЕМАТИКА за учители и ученици
 5. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА програма за учители и ученици
 6. Програма за ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Повече информация на адреси:
http://www.sofiasciencefestival.bg/bg/about
и
http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria.htm

 

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/                  02.05. 2012 г.


Изх. № 9137-330/ 02.05.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с приключване на Националната кампания „Участвам и променям” през учебната 2011/ 2012 г. Ви уведомявам, че в срок до 15.05.2012 г.е необходимо да ни информирате за изпълнението на планираните дейности в повереното Ви училище на e-mail: uchastvam01@abv.bg

Приложение: 1. Таблица .

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/                  02.05. 2012 г.


Изх.№ 9137-328/02.05.2012г.
                                                                              
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ,
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОТНОСНО: Наредба №1 от 9 април 2012г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в Държавен вестник, бр. 33 от 27.04.2012г. е публикувана Наредба №1 от 9 април 2012г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието, младежта и науката, на основание чл.40б, ал.1 от Закона за народната просвета и е в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник” – 27.04.2012г.

Наредбата определя условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Евгения Вълкова
Началник на РИО – София-град
Съгласно заповед № РД10-591/18.04.2012г.
на министъра на образованието, младежта и науката/                  02.05. 2012 г.

Изх. № 9137- 325/27.04.2012 г.

ВАЖНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-1252/03.09.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV, VІІ и VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-19/09.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката с утвърдени изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV клас (Приложение 1), в VІІ клас (Приложение 2) и в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език (Приложение 3).

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.04. 2012 г.


Изх. № 9137-323/26.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
НУ, ОУ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фирма „Лема Трейдинг” ЕООД  издава образователна книжка „Мълнии – какво да правим и какво да не правим”. Книжката е с много илюстрации и запознава децата какво да правят и как могат да се предпазят при появата на мълнии. Предназначена е за ученици от начален етап (от първи до четвърти клас) на обучение.

Фирма „Лема Трейдинг” ЕООД  предоставя безплатно по 3 броя от книжката на всяко училище. Безплатните екземпляри може да получите през работните дни от седмицата от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. на адрес: ЖК „Дружба1”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 33, ет.1

Лице за контакти: Боряна Стамболиева – тел.02/492 20 02 и 02/492 20 19.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.04. 2012 г.

Изх. № 9137-318/ 25.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № 04-05-32/ 18.04.2012 г. на Министерството на физическото възпитание и спорта /МФВС/, вх. № 0214-1/ 23.04.2012 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че МФВС ще проведе Национална кампания от състезания, турнири и спортни прояви през м. май под надслов „АЗ ОБИЧАМ СПОРТА”, посветена на 17 май – Деня на българския спорт.
Празникът за София ще се проведе на 20.05.2012 г./неделя/ в Южния парк-входът от бул. „Витоша”, от 10.00 часа до 16.00 часа. На разположение на учениците ще бъдат спортни центрове по: баскетбол, спелеология, шотокан, таекуондо, айкидо, футбол, волейбол, шахмат, лека атлетика, мини тенис, бадминтон, демонстрации с велосипеди.
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и чрез тях Вашите ученици.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.04. 2012 г.

Изх. № 9137-315/ 25.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 19/ 21.04.2012 г. на Асоциация Родители и вх. № 1101-9/ 23.04.2012 г. в РИО – София-град Ви уведомявам, че на 12.05.2012 г. от 11.00 до 16.00 часа в Южния парк ще се проведе ФАМИЛАТЛОН - празника на спорта, творчеството и здравословния начин на живот.
За информация и заявки пишете на e-mail: office@roditeli.org  и на тел: 02/944 17 99.
Моля да уведомите учителите в повереното Ви училище.
Приложение: Информация за събитието.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.04. 2012 г.

Изх.№  9137-324/26.04.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ  ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На всички учители по и на френски език припомням, че от 2 юли до 7 юли във Варна и тази година се организира летен университет. Записването е започнало от 17 април и ще продължи до 17 май. Подробна информация ще намерите на сайта на CREFECO.
Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.04. 2012 г.

СПЕШНО!!!

Изх.№ 9137-
322/25.04.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изпълнението на дейностите, определени в Инструкция, утвърдена със Заповед № РД 09-378/04.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.», приложено Ви изпращам писмо № 9105-114/23.04.2012 г. на ръководителя на проекта – г-жа Милка Коджабашиева, и указание за работа с информационната система.
Имайте предвид, че:

 • проектът притежава електронен адрес: uchitel@mon.bg, на който можете да изпращате обобщени въпроси (от 9.00 до 17.30 ч.всеки делничен ден);
 • до 27.04.2012г. директорите получават достъп до сайта на проекта: http://uchitel.mon.bg - като регистрират или потвърждават регистрацията си в електронната система;

Сроковете за осъществяване на дейностите са, както следва:

 • до 27 април - директорите се регистрират или потвърждават регистрацията си в електронната система;
 • от 27 април – до 4 май - директорите актуализират списъчния състав на педагогическите специалисти в електронната система, провеждат Педагогически съвет (съгласно Инструкцията);
 • от 4 май - регионалните организатори получават достъп, регистрират се в информационната система, подпомагат директорите при подаването на информацията в електронните таблици и следят за своевременното и коректно подаване на информацията за педагогическите специалисти. В същия срок се изпращат в Регионалния инспекторат на хартиен носител списъците със заявените желания, като се прилагат и необходимите документи (Съгласно Инструкцията);
 • до 10 май директорите посочват определените педагогически специалисти в електронната система като отразяват и своето участие;
 • до 14 май регионалните организатори обобщават подадените от директорите списъци;
 • на 14 май системата се затваря!
 • до 15 май се извършва електронно обобщаване на информацията от екипа за организация и управление на проекта.

Моля запознайте се подробно с горепосочената информация за проекта и изпълнете инструкциите за участие в проекта.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.04. 2012 г.

Изх. № 9137-320/ 25.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСАЖДАНЕТО НА НАШАТА УЧИЛИЩНА ГОРА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От името на организаторите на инициативата „Подари дръвче, засади гора“  и лично от свое име искам да изразя огромната си благодарност за подкрепата, която ни оказахте. Благодарение на съвместните усилия на Министерството на образованието, младежта и науката, РИО – София-град, Столична община, кметовете на районите „Витоша” и „Лозенец”, Природен парк „Витоша” и Софийската св. Митрополия, засадената през м. октомври 2011 г. в землището на Драгалевския манастир гора продължи да се разраства.
Въпреки пролетния дъжд и предизвикателството на метеорологичните условия, в инициативата се включиха деца, родители, учители, директори, общественици, които с голям ентусиазъм и грижа засадиха новите фиданки. Ново дръвче имат над 60 столични училища, детски градини и организации, както и г-н Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, под чийто патронаж нашата инициатива се превърна в национална.
Благодаря, че отделихте от своето време и ни помогнахте да покажем на практика какво означава да милеем за природата.
Надявам се да се видим отново наесен, за да продължим започнатото дело!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.04. 2012 г.

Изх.№ 9137-319/25.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изследване, което се реализира от екип на Факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” в рамките на проект „Съвременни измерения на организацията и управлението на училището”, целящо да проучи мнението на работещите в системата на народната просвета, относно ключовите проблеми и предизвикателства в управлението на съвременното училище и да очертае възможностите за неговото оптимизиране и подобряване, моля да окажете съдействие чрез попълване на анкетна карта, която е анонимна.
Линк към анкетната карта https://www.surveymonkey.com/s/8DGLV7V

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


25.04. 2012 г.

СПЕШНО!!!

Изх.№ 9137-316/25.042012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на външно оценяване в ІV, VІІ и VІІІ клас през учебната 2011/2012 г. и осигуряване на подкрепяща среда за учениците със специални образователни потребности, моля в срок до 14.00 часа на 25.04.2012г. да предоставите окончателните данни за участие на учениците с увреден слух и учениците със СОП (без нарушено зрение и увреден слух) във външното оценяване, като попълните приложените към писмото таблици.Информацията изпратете на ел. адрес iosu@abv.bg и на хартиен носител в стая 412 на г-жа Елеонора Пачеджиева.

Моля не променяйте формата на таблицата
.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложения:
таблица за осигурена подкрепяща среда
таблица за ученици с увреден слух

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.04. 2012 г.


Изх. № 9137-312/ 24.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН с № 9105-111/ 18.04.2012 г., препратено по компетентност в РИО – София-град с вх. № 0200-356/ 19.04.2012 г., Ви уведомявам, че на основание писмо  № 0214-12/ 09.04.2012 г. на Министерството на физическото възпитание и спорт ще се реализират две програми за практикуване на спорт  от децата „Спорт за децата в свободното време” и „Научи се да плуваш” с подкрепата на МОМН.

Програмите са съобразени с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г.
Информация за програмите е публикувана на електронната страница на МФВС, секция „Програми”.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.04. 2012 г.


Изх. № 9137-313/ 24.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ
ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР
„ДАНОНИАДА”2011

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че на 09.05.2012 г. от 15. 00 часа в 7 СОУ, ул.”Цар Иван Шишман” №28 ще се проведе.техническа конференция във връзка с провеждане на националния детски футболен турнир „ДАНОНИАДА 2011”, организиран от МОМН чрез Националния дворец на децата, „Данон – Сердика” АД и Българския футболен съюз, съвместно с Фондация „Димитър Бербатов”.
Моля информацията да бъде сведена до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, чието присъствие е задължително.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


24.04. 2012 г.


Изх. № 9137-314/ 24.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че от 27 май до 2 юни 2012 г. ще се проведе 66-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета” Козлодуй – Околчица в чест на 136-та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета на българска земя със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на похода е Областна администрация – Враца. За допълнителна информация, може да се обръщате към Сашка Първанова и Върбинка Борисова в Областна администрация - Враца на тел: 092/ 66 17 79.
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и учителите провеждащи модул „Туризъм” в повереното Ви училище.

Приложение: 1.Наредба за провеждане на Националния туристически поход.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.04.2012 г.

Изх 9137-310/23.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Покана на г-жа Спаска Тарандова, заместник-директор на  Общински културен институт „Столична библиотека” и ръководител на проекта за Международен форум на тема „Качеството на обучение по руски език”, който ще се проведе от 07.07.2012 г. до 11.07.2012 г. в гр. София.
Учителите от град София, желаещи да участват в работата на форума, могат да се запознаят с приложените: работна Програма на форума, Условията за участие във форума (като участващи с доклад/презентация/съобщение или като слушатели) и да попълнят Заявка за участие във форума. Броят на участниците е ограничен, заявка подават всички участници, независимо от вида участие във форума, като се подписват на заявката, поставят дата, сканират я (необходимо е за отчетността по проекта) и я изпращат на адрес: ruskicenter@libsofia.bg . Поради ограничения брой участници Заявките ще се приемат до 3 май 2012 г., след посочения срок заявки  и тезиси на доклади няма да се приемат.
В тази връзка Ви моля да уведомите учителите по руски език в поверените Ви училища  за предстоящия Международен форум и да ги поканите за участие в него.
Предварително благодаря за съдействието!


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.04.2012 г.

Изх. № 9137-309/23.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля в срок до 14 часа на 24.04.2012 г. всички училища, които имат ПИГ, организирани от училищните настоятелства, да попълнят следната справка:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBnRi1yUjJ1VGg4OWl1M2FsZ3ZLUHc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.04.2012 г.

Изх.№ 9137-305/23.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване по БЕЛ и математика за VII клас Ви информираме, че в сайта mon7.mon.bg са добавени начални училища и професионални гимназии така, че може да посочите неангажираните в ДЗИ учители като квестори за VII клас.
Паролите за достъп са миналогодишните за Националното външно оценяване в IV и VIII клас. Сайтът ще бъде затворен в 12 часа на 24.04.2012 г.
Моля за Вашата отговорна и коректна подкрепа, като осигурите всички свободни учители, отговарящи на изискванията!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.04.2012 г.

Изх. №  9137-288/18.04.2012г. г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме писмо – апел на Националния музей на образованието в гр. Габрово  във връзка със 130 годишнината от предучилищното образование в България. 
Моля окажете съдействие апелът да бъде разпространен в училищата и детските градини на територията на София – град!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.04.2012 г.


Изх.№ 9137-303/21.04.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на външно оценяване в ІV, VІІ и VІІІ клас през учебната 2011/2012 г. и осигуряване на подкрепяща среда за учениците със специални образователни потребности, моля  в срок до 17.00 часа на 23.04.2012г. да предоставите окончателните данни за участие на учениците с нарушено зрение във външното оценяване, като попълните приложената към писмото таблица.Информацията изпратете на ел. адрес iosu@abv.bg   и на хартиен носител в стая  412 на г-жа Елеонора Пачеджиева.

Моля  не променяйте формата на таблицата
.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.04.2012 г.


№ 9137-302/21.04.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Декларация за служебните лица, ангажирани в дейности по Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.04.2012 г.


Изх. № 9137-289/ 18.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че поради лоши климатични условия спешно се налага промяна на датите за провеждане само на градското първенство по футбол за V-VІІ, VІІІ-X и XІ- XІІ класове.
Градското първенство по футбол ще се проведе на 21, 22, 23 и 25 април 2012 г., като се запазва същият часови график на срещите.
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт, класирали отбори за градското първенство  от повереното Ви училище.

Приложение: График на срещите - София.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.04.2012 г.


Изх. №9137-297/19.04.2012 г.

до
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Утре – петък 20.04.12 в 11 часът– ще се открие седмото издание на Фестивала на българското образование, който се провежда под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов и с участието на кмета на гр. София г-жа Йорданка Фандъкова.
Каним Вашите знаменни групи да се включат в Знаменното шествие, с което ще бъде открит фестивалът.
Моля да създадете нужната организация, без да се нарушава учебният процес, всяко училище да се включи със свои представители.Очакваме Ви пред Музея на съвременното изкуство „Софийски Асенал” в 10:30часа.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.04.2012 г.


СПЕШНО!!!


Изх. № 9137-296/19.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 10 часа на 20.04.2011 г. да изпратите попълнена следната таблица на електронен адрес e.ilieva@edusofia.bg
В таблицата, която е попълнена примерно, следва да е отразен броят на учениците към дата 18.04.2011 г. Писмата с прикачените файлове следва да изпращате от електронните адреси, на които ще получавате информация за Националното външно оценяване в VII клас.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.04.2012 г.


Изх.№ 9137-291/19.04.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

По покана на издателство Пиърсън Лонгман за първи път в България пристига световно известния автор и методист Джеръми Хармър. Неговите книги са се превърнали в класика и незаменими наръчници за всички преподаватели по английски език.

Джеръми Хармър ще проведе методически семинар на тема:

Old world? New world? Our world.

 

Семинарите са подходящи за всички преподаватели по английски език, които желаят да присъстват.
София, 27 април, петък, 11.00-12.30 ч, БАН - Централна сграда

Семинарите са безплатни.

Всички присъстващи ще получат Сертификат за преминато обучение и пакет материали.

Желаещите могат да потвърдят участието си като попълнят приложения регистрационен формуляр и го изпратят на електронен адрес:
 promotion@longman-bulgaria.com най-късно до 20 април 2012 г.

Допуска се участие в семинарите и без предварителна регистрация.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.04.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно представителните изяви от групите по ИИД по проекта УСПЕХ.


18.04.2012 г.

ВАЖНО!!!

изх. № 9137-282/18.04.2012 г.

до
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предстоящият втори етап на нашата инициатива за засаждане на УЧИЛИЩНАТА ГОРА се превръща в национално движение в духа на кампанията „Участвам и променям”. С писмо № 9105-109/12.04.2012 г. до началниците на регионалните инспекторати по образованието, Министерството на образованието, младежта и науката призовава всички да се включат в нашата еко инициатива „Подари дръвче, засади гора” под патронажа на министър Сергей Игнатов с надеждата да създадем един по-чист и хармоничен свят.
Нека всички заедно да продължим започнатото дело на 21.04.2012 г., събота, от 11,00 ч. Моля да създадете нужната организация, без да се нарушава учебният процес, с информираното съгласие и съдействие на родителите, всяко училище да се включи със свои представители.
Очакваме Ви на паркинга над Драгалевския манастир с фиданки, лопати, ръкавици и много добро настроение!

Приложение: карта на местността.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.04.2012 г.


Изх. № 9137-286/18.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с провежданата кампанията на Българският туристически съюз „Опознай България – 100 Национални туристически обекта”, училищата на територията на столицата, които все още не са получили необходимите им бройки от пътеводителя „15 от 100 НТО в София”, вече могат да ги получат от Централата на Българския туристически съюз – бул.”Васил Левски” №75, ет.5, стая 525.  За заявки можете да се обаждате и предварително на тел. 02/ 93 00 680 или 0882/ 966 311.

За допълнителни контакти: http:www.btsbg.org;  www.100nto.org;  e-mail: bts@ btsbg.org

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


18.04.2012 г.


Изх. № 9137-281/18.04.2012 г.

ВАЖНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на НВО по БЕЛ и математика в VII клас приложено Ви изпращам заповед № РД 09-338/27.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за организацията на дейностите по приемане на ученици за учебната 2012/2013 г. с Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 към нея
Уведомявам Ви, че от  11,00 часа на 18 април 2012 година ще бъде отворен сайтът http://mon7.mon.bg, в който ще можете да посочвате квесторите за изпитите по БЕЛ и математика след завършен 7 клас. Напомням Ви, че квестори не могат да бъдат учители по съответния учебен предмет или с придобита квалификация по предмета, както и родители на седмокласници. За консултанти за изпита по БЕЛ се определят действащи през съответната учебна година учители по български език и литература.
Сайтът ще бъде затворен в 12,00 часа на 23 април 2012 година.
Моля да посочите максимален брой учители за квестори на изпитите по математика и БЕЛ и консултанти за изпита по БЕЛ. Тези квестори не трябва да сте задали за държавните зрелостни изпити.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.04.2012 г.


Изх.№ 9137-277/12.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със създаване на Регистър на закритите училища на територията на град София моля да ни представите информация за съхраняваната от Вас документация на закрити училища по приложената таблица.

Попълнената таблица изпращайте на Email: rio_akonstantinova@abv.bg

Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.04.2012 г.


Изх. №  9137-279/ 17.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА НПГПТО „М.В.Ломоносов” и ПГТЕ „Хенри Форд”

Уважаема госпожо/ Уважаеми господин Директор,


Съгласно заповед № РД 09-1738/  24.11.2011 г. на министъра  на образованието, младежта  и науката и писмо № 9105 – 100/ 10.04.2012 г. на МОМН, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе в периода от 27 април 2012 г. до 29 април 2012 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево.

Протоколът за допуснатите до национален кръг ученици е публикуван на електронната страница на Министерство на образованието, младежта и науката в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Всички участници, допуснати до националния кръг, трябва да работят със собствени измервателни и чертожни инструменти и компактдискове.

Участниците могат да нощуват в хотели и общежития в гр. Севлиево от изпратения Ви от училището-домакин списък.

Необходимо е до 24.04.2012 г. да се направи резервация за нощуване в избрания хотел. Настаняването ще се извършва до 18,00 ч. На 27.04.2012 г. Всички разходи на участниците и ръководителите им са за сметка на изпращащата страна.

До участие в националния кръг се участниците се допускат само с документ за самоличност.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.04.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 18 април 2012 г. от 10.30 ч. до 12.00 ч., по повод инициативата на Британски съвет по проект CONNECTING CLASSROOMS – International Voices в Музикалното училище ще се състои уъркшоп за учители по музика. Той ще бъде воден от Ричард Фростик, диригент на Младежки хор на Обединеното Кралство, който ще участва в официалните мероприятия от програмата на Олимпийските и Пара-олимпийските игри в Лондон 2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.04.2012 г.


Изх.№9137-278/12.04.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Със Заповед № 09-378/04.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката е утвърдена Инструкция за определяне на условията и реда за включване на педагогическите специалисти в обучения и квалификации по проект BG051P0001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.» за осигуряване на заместващи учители, за възстановяване на средствата, изразходвани за възнаграждения на заместващи учители и за отчитане на изразходваните средства от страна на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета, с приложенията към нея.
Моля запознайте се подробно със съдържанието на Заповед №09-378/04.04.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката и с Инструкцията и приложенията към нея.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.04.2012 г.


Изх. № 9106-12/06.04.2012 г.

до
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 22 април – Международния ден на Земята, от 11.00 ч., отново заедно с нашите партньори – министъра на образованието, младежта и науката, кмета на Столична община, кметовете на районите Лозенец и Витоша, Негово Светейшество Максим патриарх Български, природен парк „Витоша” и всички приятели на природата ще продължим да възраждаме гората над Драгалевския манастир, създавайки нашата УЧИЛИЩНА ГОРА.

За създаване на стройна предварителна организация очакваме Вашата регистрация до 19.04.2012 г. на следния адрес:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZuOUlnUkJzSU01ZHVRX3M2dGZhSEE6MQ

Очакваме Ви с Вашите дръвчета, малки лопати и много настроение – директори, учители, ученици, родители и общественици – на паркинга над Драгалевския манастир в 11 часа на 22 април 2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


06.04.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 

Националният дворец на децата представя на Вашето внимание своята
ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА за периода  07.04. – 12.04.2012г.
За ваканцията на учениците от столичните училища са предвидени: ателиета, работилници, състезания, турнири и много забавни игри.
Моля запознайте се подробно с програматана Националния дворец на децата за ваканционните дни.
За повече информация посетете сайта на Националния дворец на  децата: http://www.npc-bg.org/.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


06.04.2012 г.


Изх.№ 9137-271/06.04.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

 1. Заповед № РД 09-364/30.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2012/2013 г. в държавните и общински професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация с Приложение 1.
 2. Заповед № РД 09-323/22.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2012/2013 г. за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии.
 3. Заповед № РД 27-5/02.04.2012 г. на началника на РИО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием в профилирани и непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 г. в общинските средни общообразователни училища и гимназии с Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

На всички желаем успех в реализирането на държавния план-прием!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.04.2012 г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-270/05.04.2012 г.                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
РАБОТЕЩИ ПО МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”
                                                                        
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН № 9105-91/02.04.2012 г., регистрирано с вх. №  0200 – 298/05.04.2012 г. в РИО – София-град, във връзка с дейностите по Мярка „Без свободен час”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” и изготвянето на окончателен отчет за изпълнението на мярката, Ви уведомявам, че в срок до 06.04.2012 г.  включително трябва да представите следната информация в РИО:
1. Попълнена таблица по образец на МОМН с финансови и индикативни параметри на хартиен носител в стая 408 и на e-mail bez_svoboden_chas@abv.bg.
2. Към отчета да се приложат следните документи за периода след отчитането на втория междинен отчет до 30.03.2012 г. включително (заверени с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището):
2.1. Копия на договорите с учителите за работа по Мярката.
2.2. Копия на заповедите за заместване на учителите по Мярката.
2.3. Копия на декларациите за изплащането на лекторските часове.
Моля приложените документи да съдържат информация какви специалисти са отсъстващите и какви специалисти са заместващите и дали заместването от неспециалисти е било с теми по гражданско и здравно образование.
Необходимо е таблицата да се изготви на един лист, като се използва антетката и редът, отнасящ се за Вашето училище.
Моля да не се променя формата на приложената таблица  и колоните за попълване на данните. Ако има промяна в колона 7, коригирайте стойността.
За допълнителна информация при необходимост: Р. Вангелова – тел. 935-60-92, М. Стоилова – тел. 935-60-79, А. Димитров – тел. 935-60-53.

Приложение: таблица

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


04.04.2012 г.


Изх. № 9137-267/ 04.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организирането на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2012/ 2013 г. съгласно заповед № РД 09-338/ 27.03.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, Приложение 1, т. 14, моля да предложите в РИО в срок до 05.04.2012 г. за участие в комисиите за проверка и оценка (КПО) на изпитните работи по български език и литература (БЕЛ) и по математика на учениците след VІІ клас:

 1. Преподаватели по БЕЛ;
 2. Преподаватели по математика;
 3. Специалисти с компютърни умения (информатици), които да участват в комисиите за проверка и оценка и за разсекретяване.

Участниците в КПО да отговарят на изискването да нямат деца, кандидатстващи по Наредба № 11 на МОМН, и да не извършват образователни услуги във връзка с кандидатстване в държавни и в общински училища след завършен VІІ клас през учебната 2011/ 2012 г.

Поради съвпадането на датите за изпитите по БЕЛ за НВО в VІІ клас и за ДЗИ и съответно на сроковете за работа на КПО, както и на необходимостта от осъществяване на висококачествена проверка и оценка, моля за участие в работата на КПО по БЕЛ да предложите и учителите, предложени за участие в националната комисия за проверка и оценка на ДЗИ. Колегите, които са включени в комисията за ДЗИ, няма да вземат участие в работата на комисията за НВО.

Поради съвпадането на датите и необходимостта от голям брой длъжностни лица, на 23.05.2012 г. всички участници в КПО на НВО по БЕЛ ще бъдат свободни за участие като квестори при провеждането на изпита по математика за НВО след VІІ клас и на втория ДЗИ. КПО на НВО по БЕЛ ще работи на 22.05., на 23.05. – следобед, от 24 до 30.05. включително. Оценителите по математика ще работят от 24.05. до 30.05. включително, а специалистите с компютърни умения към КПО на НВО по математика – от 26.05. до 30.05. включително. Във времето, когато имат учебни часове, преподавателите ще бъдат свободни от работа в комисията. 
При подбора на информатици моля да имате предвид, че от качеството на работата им зависи спазването на сроковете за изпълнение на графика на дейностите по националното външно оценяване и на план-приема. В този смисъл очакваме отговорното участие на информатици от всички училища, чийто прием е обвързан с Наредба № 11.

Моля Вашето предложение да съдържа трите имена на проверителите за всяка комисия поотделно, както и етапа, в който те преподават в училище (гимназиален или прогимназиален) – за комисията по БЕЛ. Насочете специалистите с компютърни умения към една от двете комисии.
Изпратете предложенията и на електронната поща:
rio_sgeorgiev@abv.bg – за БЕЛ;
rio_tstoeva@abv.bg – за математика.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


04.04.2012 г.


Изх.№ .9137-264/02.04.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля информирайте учениците, учителите и училищната администрация за възможностите да участват в проекта:

 „OLAREX: ДИСТАНЦИОНЕН ОБУЧИТЕЛЕН ПОДХОД С ДИСТАНЦИОННИ ЕКСПЕРИМЕНТИ”

Информация за проекта е достъпна на електронен адрес: http://www.olarex.eu/web/index.php/bg/mission-2 

Предвидени са въпросници за учители, ученици и училищна администрация.
Отговорите се събират автоматично на следните адреси:
въпросник за учители:
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1190882&MSJ=NO#Inicio 

въпросник за ученици:
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1190881&MSJ=NO#Inicio 

въпросник за училищна администрация:
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1190885&MSJ=NO#Inicio 

Националният политехнически музей (партньор в проекта) ще обобщи резултатите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.04.2012 г.


Изх.№ 9137-265/03.04.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с информационна кампания на „Център за градска мобилност” ЕООД и Столична община за нов пакет семейни карти за пътуване с градския транспорт, моля да организирате поставянето на информационни плакати във Вашето училище, които ще получите от училището-координатор за Вашия район.

Училищата-координатори могат да получат информационните плакати от стая № 407, ІV етаж на РИО – София-град срещу подпис между 10-12 ч. и 14-16 ч. всеки работен ден от 03 до 06 април 2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.04.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, относно примерно попълнено приложение 10а за отчет на директорите по УСПЕХ.


02.04.2012 г.


Изх № 9137-258/02.04.2012 г.

ДО
Директорите
На столичните училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сдружение „Професионален форум за образованието” има удоволствието да Ви покани да участвате в VІІ Фестивал на българското образование (www.edufest.info), който ще се състои 20, 21 и 22 април в околното пространство на НДК, едновременно с Националната спортна панорама (www.nsp.bg). Двете събития са под патронажа на Министъра на образованието младежта и науката проф. Сергей Игнатов и Министъра на спорта г-н Свилен Нейков, с подкрепата на Министъра на културата г-н Вежди Рашидов и кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

Във Фестивала традиционно участват над 150 организации – училища от целия спектър на средното образование, висши училища и колежи, неправителствени организации, детски градини, частни школи и курсове, представители на бизнеса и на държавни институции и др., които представят възможности за обучение, свои постижения и проекти. Ще се радваме сред тях да сте и Вие. В Националната спортна панорама ще участват около 100 спортни федерации и клубове, които ще представят съответно над 100 вида спорт.

Събитията ще бъдат открити с Шествие на знамената, в което могат свободно да се включат знаменни групи от всяко училище. Програмата ще продължи с отворени интерактивни уъркшопове и занимания по интереси.

Повече информация и възможности за участие може да откриете на www.edufest.info

За контакти: e-mail: o_forum@abv.bg

GSM: (+359) 0879 481 909, 0879 476 888,  0887 070 112, тел. (02) 954 90 88, (02) 852 00 96

Председател на Организационния комитет: Юрий Анджекарски


30.03.2012 г.


Изх.№ 9137-253/30.03.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявленията на училищата за участие в ПРОЕКТ BG 051PO001-4.3-01 - “Нов шанс за успех” – ограмотяване на възрастни, е удължен до 10.април 2012 г. вкл. Моля тези, които първоначално са заявили желание за участие в проекта, но без да попълват съответната заявка, сега да заявят участие , като попълнят заявката, тъй като в противен случай няма да бъдат допуснати до участие. Училища, които не са заявили първоначално желание за участие, могат да го направят до 10.04.2012 г. при същите условия.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.03.2012 г.


№ 9137 – 247/ 29.03.2012 г.   
                                                                                                                        

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на плана на РИО – София-град за квалификационната дейност за учебната 2011/ 2012 година, в Националната финансово-стопанска гимназия на 10.04.2012 г. от 11,00 ч. в убечно-тренировъчния център на гимназията ще се проведе открит урок на тема „Презентация на бизнес-проект в учебния предмет „Проектен мениджмънт””.
Уважаеми колеги, с цел повишаване качеството на професионалното образование, моля да осигурите присъствието на учителите по икономически дисциплини.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.03.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, относноразпространението на задължителната училищна документация (ЗУД) за края на учебната 2011/2012 година.

Приложения:  

1. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 3Б
2. Приемателно предавателен протокол – Приложение №4
3. Справка за доставка на ЗУД
4. Обобщена справка за доставка на ЗУД
5. График за доставка по райони.


27.03.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, относно готовите електронни подписи. Моля да спазите посочените срокове.

Директорите на средищните училища ще получат готовите електронни подписи от Ваня Станчева, стая 515 от 08 до 10 часа.


27.03.2012 г.

Изх. № 2137-240/27.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изчистване на национално ниво на дублираните ученици за учебната 2011/2012 година в Управленската информационна система на образованието на електронните пощи на всички училища и детски градини е изпратен файл с дублираните ученици. Необходимо да се извърши следното:

 1. Директорите на училища и детски градини, в които има дублиране в ЕГН и в имената на техни ученици с ученици от други училища и детски градини в същата или друга област, трябва да представят в РИО освен актуализирана и изчистена база данни и писмен доклад, в които да обяснят причината за дублирането. Ако посочените в списъците дублирани ученици/деца са наистина ученици/деца в тяхното училище/детска градина, директорите подават в РИО само писмен доклад, чрез който потвърждават, че това са редовно обучаеми ученици/деца от тяхното учебно заведение. Към докладите на директорите следва да е приложена декларация за вярност на изпратената база данни.
 2. Директорите на училища/детски градини, в които има дублиране в ЕГН, но не и в имената на техни ученици/деца с ученици/деца от други училища/детски градини, трябва да представят писмен доклад в РИО, че са сравнили данните на учениците/децата си с техни официални документи и в предоставените данни няма допусната техническа грешка. За тези случаи следва да бъдат уведомени родителите на съответните ученици/ деца, за да се направи проверка на коректността на данните в ЕГН, записан в акта за раждане. При допусната техническа грешка в данните на учениците и децата тя трябва да бъде отстранена от базата с данни на училището и детската градина и базата да бъде предадена в РИО. Към докладите на директорите следва да е приложена декларация за вярност на изпратената база данни.
 3. Движението на учениците в училищата и детските градини следва да бъде отразено към дата 07.02.2012г./до 17 часа/. Коригираните бази данни следва да се изпратят до 28.03.2012 г на следните електронни адреси:
 • За училищата: файловете Data.mdb или DataU.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
 • За детските градини: файла DataSU.mdb – на електронен адрес: obrazec2@abv.bg
 • За обслужващите звена: файловете DataO.mdb или DataOM.mdb – на електронен адрес: obrazec1@abv.bg
Напомням на всички директори на училища и детски градини, че подаването на некоректна информация е показател за непрофесионализъм и нарушаване на чл. 313 от Наказателния кодекс за невярно деклариране. След 29.03.3012 г. и приключване на четвъртата кампания по събиране на данни в Управленската информационна система на образованието Админ М, ще бъде потърсена административна отговорност на директорите на училищата и детските градини, в които се установи отново наличие на дублирани ученици/деца на областно и национално ниво.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


26.03.2012 г.

Изх.№ 9137-207/15.03.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за безплатен обучителен семинар, организиран от издателство Експрес Пъблишинг.
Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.
Предварително благодаря за оказаното съдействие.
Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.03.2012 г.


Изх.№ .9137-232/23.03.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка със сключеното споразумение за сътрудничество № Д01-1019/10.11-2009г.  между Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) и Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ)  и стартиралата през 2010г. програма по въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап от основната образователна степен на училищното образование продължават обученията и инициативите, свързани с развитието на предприемаческите компетентности на местно ниво.

В тази връзка през месец април 2012година в Национален център на МОМН за подготовка на ученици за олимпиади (ул. Драган Цанков 21А) се организира тридневен специализиран курс за обучители - обучение на обучители по програми по предприемачество в начален етап. Обучението ще се проведе в периода 9-11 април 2012г.

Всички  одобрените кандидати ще бъдат информирани лично до 30 март 2012г.

В тази връзка  Министерство на образованието,младежта и науката Ви информира, че настаняването на участниците в обучението ще бъде организирано в Базата на Центъра за подготовка на учениците за олимпиади, с цел да бъдат избегнати допълнителни разходи, свързани с придвижване.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник на РИО – София -град

/съгласно Заповед № РД10-411/08.03.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


22.03.2012 г.


Изх. № 9137-231/22.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният исторически музей Ви кани на детски празник „През огън и вода”, посветен на Първа пролет, Деня на водата – 22 март и Благовещение – 25 март.
Празникът ще започне на 25.03..2012 г. от 11:30 ч в Националния исторически музей. Програмата включва различни мероприятия и дейности.

Приложение: Програма на празника

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник на РИО – София -град

/съгласно Заповед № РД10-411/08.03.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


22.03.2012 г.


изх. № 9137-224/ 21.03.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

Уважаеми колеги,
На 2 октомври 2011 г. заедно поставихме началото на нашата училищна гора. С благословията на негово Светейшество патриарх Максим, с подкрепата на природен парк "Витоша", Столична община, кметовете на районите „Витоша” и „Лозенец”, залесихме първите фиданки. Надявам се, че след призива ни да запазите коледните дръвчета и да съберете благотворително средства за закупуване на нови фиданки, вече имате готовност  да продължим тази екологична инициатива.

На 22 април – Деня на земята, отново заедно ще продължим да възраждаме гората над Драгалевския манастир. Време е всяко училище да помисли с какви фиданки ще се включи в поредното залесяване. Нашите партньори от Природен парк „Витоша” препоръчват това да бъдат обикновен явор, обикновен бук, офика, обикновена бреза, трепетлика, сребролистна липа. В началото на месец април чрез заявка за участие ще уточним организацията на деня.

Нека заедно с децата ни помогнем на Земята да върне своята зелена премяна, да създадем красота и хармония, мислейки за днешния и утрешния ден! Очакваме Ви отново да бъдем заедно учители, ученици, родители, създатели на нашата училищна гора!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник на РИО – София -град

/съгласно Заповед № РД10-411/08.03.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


21.03.2012 г.


Изх.№ .9137-225/21.03.2012г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ
 И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Нов български университет , Департамент „Изкуства  кани директорите и преподавателите по изкуства от столичните училища и детските градини на информационен семинар на тема:
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ И ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Семинарът ще се проведе
на 23.03.2012г. от10.00 до 14.00ч. в НБУ,
зала проф. «Райна Михайлова», ет.5, І корпус.
Лектори:

 1. проф. РУМЕН ЦОНЕВ – Съвременен музикален театър
 2. проф. ЯВОР КОНОВ – Стара музика и Европа
 3. проф. ГЕОРГ КРАЕВ – Културология
 4. проф. МИЛЕНА МОЛЛОВА – Изпълнителство
 5. проф. РОСИЦА ПРЪВЧЕВА – Музикална теория и солфеж
 6. доц. ЕТИЕН ЛЕВИ – Поп музика
 7. доц. ГЕОРГИ ПЕТКОВ – Музикален фолклклор

Квалифициран хабилитиран преподавателски състав ще представи широките възможности за обединяване на българските традиции с европейските практики в областта на изкуствата и тяхното духовно влияние и възпитание върху подрастващите.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник на РИО – София -град

/съгласно Заповед № РД10-411/08.03.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.03.2012 г.


Изх.№ .9137-221/19.03.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам информация за безплатен обучителен семинар, организиран от издателство Макмилън.

Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложение съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник на РИО – София -град

/съгласно Заповед № РД10-411/08.03.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


19.03.2012 г.


Изх. № 9137-209/16.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с 40-годишнината от създаването на Националното етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов” и 150 години от рождението на проф. д-р Иван Шишманов Общественият съвет на Сдружението отправя призив към учителите в училищата  и обединените детски комплекси за организиране на дейности, посветени на честванията.
Във връзка с това Ви моля да разпространите призива сред учителите и учениците от град София.
Електронният адрес за връзка с НЕПС е: neps@abv.bg

Приложение: Призив на Обществения съвет на Националното етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов”

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


19.03.2012 г.


Изх. № 9137-220/19.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Националният исторически музей предлага на вниманието на децата и учениците от столичните детски градини и училища музейно-образователни програми, подходящи за всички възрастови групи. Музеят организира транспорт до Националния исторически музей, Боянската църква, както и комбинирано посещение до двата културно-исторически обекта. Услугата включва превоз, входен билет и екскурзоводска беседа. Цените са актуализирани във връзка с променените условия при ползване на транспорт до НИМ и Боянската църква. Както и до сега, за ваше улеснение, 3 дни преди датата на посещението 50% от сумата се предава на представител на НИМ в училището.

За допълнителна информация, контакти и заявки моля да се обръщате към отдел „Връзки с обществеността” – сектор Екскурзоводи на телефон: 955 42 80 или 0896 720 336.

Надявам се на Вашето съдействие при организиране на колективните посещения в музея.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Светла Димитрова
Началник на РИО – София -град

/съгласно Заповед № РД10-411/08.03.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


16.03.2012 г.


Изх. № 9137- 214/16.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Българската асоциация на частните училища организира първото в България ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ”Частни училища 2012 “, което ще бъде позиционирано на интернет адрес: www.bachu-virtual.com  и ще се проведе на 21, 22 и 23 март 2012 г. с повторение  на 3, 4 и 5 септември 2012 г. На посочените дати посетителите могат да установяват онлайн скайп контакти с участниците в изложението – частни училища и детски градини.
Виртуалното изложение е алтернатива на традиционните изложения за образование, които в последните години позагубиха своята ефективност. То е възможност за активен контакт между всички заинтересовани страни – училище, родители, ученици, партньорски институции от всички сфери на обществения живот и бизнеса. Инициативата е целогодишна и е една от организираните прояви по случай 15- годишнината от създаването на Българската асоциация на частните училища.
Виртуалното изложение е отворено за нови участници, идеи, прояви и всичко, което може да доведе до повече прозрачност, популяризиране на добри образователни практики и прогрес на българското училищно образование.
       
За контакти: тел. 02/ 980 62 25; GSM: 0888 77 94 25; е-mail: info@bachu-bg.com

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


15.03.2012 г.

Изх. № 9137-208/15.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с отчитане на изпълнението на проект „Моето първо работно място“ моля да актуализирате броя на учениците от 12 клас и броя на учителите, които са включени в проекта и да допълните броя теми (9 без филма), представени до 15 март т.г. включително.
Справката следва да попълните до 17:30 часа на 16.03.2012 г. на следният линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGx3a0RpQ0N2VlU5MEZJQjdORTNLVnc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.03.2012 г.


Изх.№ 9106 – 6 / 13.03.2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
7 СОУ, 9 ФЕГ, 25 ОУ, 51 СОУ,
2 АЕГ, ПГТ, 74 СОУ, 100 ОУ, 54 СОУ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


По повод 14 февруари – Ден на влюбените, Столична РЗИ ежегодно организира редица мероприятия, чиято цел е повишаване информираността на подрастващите и младите хора по отношение на безрисковото поведение и предпазването от нежелани за здравето последствия. Тази година дейностите бяха част от Националната и регионална информационна АНТИСПИН кампания под мотото „ПРЕЗЕРВАТИРАЙ СЕ!”. Дейностите, в които активно се включиха много столични училища включваха: конкурси за есе и рисунки на теми „Любов и отговорност!” и „Да си влюбен е прекрасно, но обичай безопасно!”, изработване на поздравителни картички „валентинки”, обучителни семинари и тренинг с участието на д-р Румяна Маринова – стоматолог – „Мисис България г.”.

СТОЛИЧНАТА РЗИ и РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО изказват своята сърдечна благодарност на  директорите на 7 СОУ „Св. Седмочисленици”, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, 25 ОУ „ Д – р Петър Берон”, 51 СОУ „Елисавета Багряна”, 2 АЕГ „ Томас Джеферсън”, ПГТ „Алеко Константинов”, 74 СОУ „Гоце Делчев”, 100 ОУ  „Найден Геров”, 54 СОУ „Св. Иван Рилски” за активността в реализирането на инициативите и се надяват за бъдещо ползотворно сътрудничество в полза на здравето и здравословния начин на живот на нашите деца!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


13.03.2012 г.


Изх. № 9137- 199/12.03.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ
В ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с оптимизиране формата на учебно-изпитната програма за ДЗИ по география и икономика и отчитане на резултатите от тематична проверка в Х клас, и годишния план на РИО – София-град, на 28 март 2012 г. (сряда) от 14,30 ч. в 18 СОУ „Уилям Гладстоун”, р-н „Възраждане”, ул. „Пиротска” № 68, ще се проведе семинар с учителите по география и икономика, преподаващи в гимназиалния етап на средната степен.
Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в гимназиалния етап за мястото и часа на провеждането на семинара, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище.

Необходимо е присъстващите учители да носят УИП за ДЗИ по география и икономика.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.03.2012 г.


Изх. № 9137-198 / 12.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

«Професионален форум за образованието» Ви кани на седмата традиционна среща-семинар «Училището в търсене на партньори». Срещата ще се проведе на 14.03.2012г. от 9.00 до 13.00ч. в голямата зала на Националния военно-исторически музей. На срещата ще бъде представена програмата на Седмия фестивал на българското образование – 20-22 април 2012г.

Моля информирайте се за програмата на срещата.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.03.2012 г.


СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-197/12.03.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОМН, приложено Ви изпращам таблица и пояснение за нея, която следва да попълните до 12 часа на 13.03.2012 г. и да изпратите на e-mail: sofiario@abv.bg . Информацията се отнася за 1 клас, за 5 учебни години.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


12.03.2012 г.


Изх. № 9137 – 196/12.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „УСПЕХ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 15.03.2012 г. да попълните следните данни:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhWMHJKanV2MEh6MEJRd3dhTWFFSmc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.03.2012 г.


Изх. № 9137 – 178/05.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 17.03.2012 г. за трети път ще се проведе състезание по информационни технологии „Големият до мен”, което е предназначено е за ученици от 6, 7 и 8 клас и има за цел да покаже наученото по информационни технологии в часовете по ЗП, както и да даде възможност на учениците за изява.
Организатори на състезанието са: 134 СОУ „Димчо Дебелянов”, съвместно с РИО – София-град, Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД “Обучение” и Българска фондация ОРТ.
Моля, да уведомите учителите по информационни технологии и да ги запознаете с регламента на състезанието.

Приложение: регламент

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.03.2012г.

Изх. № 9137-192/09.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че съгласно Заповед № РД 09 -1253/ 03.09.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт за предстоящата сесия май-юни е от 12.03.2012 г. до 23.03.2012 г. Заявления след посочената крайна дата не се приемат.
Моля да създадете необходимата организация за ежедневно обработване на подадените заявления за допускане до ДЗИ, издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и контрол от страна на училищните зрелостни комисии, за да не бъдат допуснати грешки в имената на учениците, ЕГН, в заявения ДЗИ и др. Обръщам Ви специално внимание, че е необходим контрол най-вече за недопускане на случай на подадено заявление при вече успешно положен ДЗИ.
Моля във връзка с чл. 22, ал. 3 от Наредба  № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, директорите да училищата да предадат в РИО – София-град обобщената справка за зрелостниците, които са заявили желание за допускане до ДЗИ, включително и за зрелостниците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, по образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката на хартиен носител. Справките на хартиен носител се предават в стая № 422 в РИО – София-град в срок до 26.03.2012 г. Попълнената база данни с информация за заявените изпити се изпраща на сайта http: // zamaturite.bg/dzisoft  най-късно до 26.03.2012 г.

Моля директорите на училищата да организират разяснителна кампания в училищата във връзка с предстоящите дейности по провеждане на държавните зрелостни изпити и поставят на видно място в училищата информационни табла и други материали, касаещи зрелостниците и явяването им на ДЗИ.

Разчитам  на Вашата коректност и чувство за отговорност.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


09.03.2012г.

Изх. № 9137-193/09.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с провежданата кампанията на Българският туристически съюз „Опознай България – 100 Национални туристически обекта” са изготвени пътеводител и дипляна  „15 от 100 НТО в София”.
Изданията са изработени специално за столичните училища със съдействието на Общинско предприятие „Туристическо обслужване” при Столична община и ще бъдат предоставени на училищата безплатно. Те популяризират обектите от националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта”, които се намират на територията на София. С тях учениците ще могат да посещават обектите, да поставят печати и марки, след което ще получат специална значка и ще участват в томбола с предметни награди ( книги, туристически пособия и др). Чрез жребий ще бъдат изтеглени и три големи награди за класовете, посетили всички обекти, включени в пътеводителя.
Целта на кампанията е учениците да се запознаят с най-интересните туристически обекти, които се намират най-близо до тях, като стъпка към опознаването на най-значимите културно-исторически и природни забележителности на България, включени в 100-те Национални туристически обекта.
Пътеводителят и дипляната можете да получите от Централата на БТС – бул. „Васил Левски” № 75, етаж V, стая 525, всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч.
За контакти: тел. 987 34 09, 930 06 48, 930 06 80 ( Мариана Филчева ); http:www.btsbg.org;  www.100nto.org;  e-mail: bts@ btsbg.org

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


07.03.2012г.


Изх. № 9137-106/ 07.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                   
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на годишния план на РИО, София-град във връзка с:

 1. Провеждане на тестиране по Програмата за международно оценяване на учениците PISA;
 2. „Популяризиране на добри практики при изграждане на материална база в училищата чрез дейности на столичните учебни заведения по национални програми и проекти” – с акцент добри училищни практики при изграждането на материалната база;
 3. Проекти на МОМН:
  • ПРОЕКТ BG 051PO0013.1.03 - „Квалификация на педагогическите специалисти
  • ПРОЕКТ BG 051PO001-4.3-01 - “Нов шанс за успех”ограмотяване на възрастни

  в заседателната зала на РИО, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 ще се проведат работни срещи  с директорите на столичните училища по график, както следва:

12.03.2012 г. /понеделник/:

 • 09.30 ч. – “Подуяне”, “Оборище”, “Слатина”;
 • 12.00 ч. – “Надежда ”, “Панчарево”, “Овча купел”;
 • 14,30 ч. – “Средец”, “Красно село”, “Кремиковци”, “Изгрев”;

13.03.2012 г. /вторник/:

 • 09.30 ч. – “Люлин”, “Искър”, “Триадица”;
 • 12.00 ч. – “Сердика”, “Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”;
 • 14,30 ч. – “Възраждане”, “Лозенец”;

14.03.2012 г./сряда/:

 • 9.30 ч. – “Студентски”, “Красна поляна”, “Младост”;
 • 12.00 ч. – “Витоша ”, “Илинден”;

С оглед важността на предвидените за разглеждане проблеми моля училището да се представлява от директора (ще се коментира проектна документация).

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


07.03.2012г.


Изх. № 9137-184/ 07.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с необходимостта от по-голяма оперативност и ефективност на работния процес, МОМН обезпечава образователната система с електронни подписи.

В приложение Ви изпращаме писмо на дирекция ИКТ на МОМН с пълна информация за процедурата по издаване на електронни подписи.

Обърнете внимание на следните срокове:
1. За проект BG051РО001-3.1.06 в срок до 8 март 17.30 часа
2. За проект BG051РО001–4.2.05 в срок до 12 март 17.30 часа
3. За други проекти или във връзка с национални програми – срок текущ

Заявлението за получаване на електронен подпис следва по служебен път да се предаде в РИО – София-град, стая 504, V етаж.,

Приложение съгласно текста

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.03.2012г.


Изх. № 9137-177/ 05.03.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Министерството на образованието, младежта и науката е партньор в отбелязването на Международния ден на детската книга – втори април, организиран от Асоциация „Българска книга“.

Приложено Ви предоставяме писмото на Асоциацията до директорите на училищата.

Моля за Вашето съдействие за отбелязването на Международния ден на детската книга.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


02.03.2012г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ-ГРАД, ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА И МЕРКИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ02.03.2012г.

Изх. № 9137-172/ 01.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,            

Напомням Ви, че съгласно чл. 147, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, директорът, като орган за управление на училището организира, контролира и отговаря за цялостната дейност.
Във връзка с това при организиране и провеждане на мероприятия, включително кампании на търговски фирми, е необходимо да защитавате правата на децата и учениците чрез следните препоръчителни действия:
  • Да не се нарушава образователно-възпитателния процес;
  • Да се осигури информирано съгласие на родителите;
  • Да се гарантира безопасността на децата и учениците, тяхното физическо и психическо здраве;
  • Да не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;
  • Мероприятията да не са в противоречие с принципите за здравословен начин на живот.

  Ваня Кастрева
  Началник на РИО – София-град


29.02.2012г.


Изх. № 9137-163/29.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-64/16.02.2012 г. на МОМН и вх. №0200-134/20.02.2012 г. в РИО – София-град,, за предоставяне и разходване, съгласно Постановление № 129/11.07.2000г. на МС, на предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училище, Ви уведомявам:
Съгласно чл.1, ал.1 и 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г., паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик за общинските и държавните детски градини и училища в присъствена форма на обучение за бюджетна година.
І. Процедурата за предоставяне на паричните средства е:
І.І. За общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините:
1. Проектите на общинските детски градини и училищата се съгласуват със съответната комисия към общинския съвет и се представят в регионалния инспекторат по образование, заедно със Справка (Образец № 1), подписана от кмета на съответната община.
2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РИО, вторият се връща в общината и третият се предоставя за съхранение при директора, изработил проекта.
3.Директорите на общинските училища, към които са организирани подготвителни групи, изработват общ проект за кандидатстване по ПМС № 129/11.07.2000 г., като броят на децата и полагащата им се сума по 2 лв. се записва отделно в Справка (Образец № 1) и се сумира с броя на децата за съответната община - Справка (Образец № 2) – колони 3 и 4.,
Проектите на общинските детски градини и училища следва да се представят на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в районните администрации на Столична община, в срок до 15.03.2012 г.
І. ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОМН:
1. Проектите се изработват в два екземпляра, които се внасят в РИО – София-град  Единият екземпляр се изпраща и съхранява в МОМН, а вторият се предоставя за съхранение на директора, изработил проекта.
2. Паричните средства за държавните училища се получават след одобряване на проектите от министъра на образованието, младежта и науката, но не по-късно от  31.12.2012 г.
Проектите на училищата, финансирани от бюджета на МОМН следва да се представят в РИО, София-град, ул „.Антим І ” № 17, ІV етаж, стая 408, в срок до 15.03.2012 г. на старши експерта по физическо възпитание и спорт – Мариана Стоилова.
І.ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на културата, Министерството на земеделието и храните, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и представянето на средствата се определя от съответното министерство.
Към проектите по т. І.І., І.ІІ. и І.ІІІ. да се добави първата и последната страница от Списък-Образец № 1 с общия брой ученици, заверени с подпис и печат от директора на училището.
За допълнителна информация можете да се обръщате към старши експерта по физическо възпитание и спорт - г-жа М.Стоилова, на тел: 935 60 79.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.02.2012г.


Изх. № 9137-160/28.02.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  
                                                                          

НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка със спазването на ДОИ за учебно съдържание и прилагането на учебната програма по география и икономика за V клас, и годишния план на РИО – София-град, на 14 март 2012 г. (сряда) от 10,10 ч. в 120 ОУ Г. С. Раковски”, р-н „Лозенец”, ул. „Папа Йоан Павел ІІ” № 7, ще се проведе открит урок в V клас на тема: „Съвременна политическа карта на света”.
Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в прогимназиалния етап за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище до 10,00 часа на посочената дата.
Необходимо е присъстващите учители да носят учебните програми по география и икономика за V клас.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


28.02.2012г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ-ГРАД, ОТНОСНО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС28.02.2012г.


Изх. № 9137-155/ 28.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 01-33/28.02.2012 г. на началника на РИО – София-град е определено учениците, завършили средно образование в чужбина и легализирали дипломата си, които желаят на сесия май-юни за учебната 2011/ 2012 г. да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, да подават заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити в 1 СОУ „П. П. Славейков”, ул. „Стара планина” № 11.

Съгласно графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на  държавни зрелостни изпити през сесия май-юни на 2011/ 2012 учебна година от заповед № РД 09 –1253/ 03.09.2011 г.  на министъра на образованието, младежта  и науката срокът за  подаване на заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити е от 12.03.2012 г. до 23.03.2012 г. Заявления след посочената крайна дата не се приемат поради невъзможност за регистрирането им в софтуерния продукт.

На успешно положилите държавни зрелостни изпити ученици, явяващи се по реда на чл. 9а, ал. 1 от Наредба  № 3/ 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, 1 СОУ следва да издаде Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, с номенклатурен номер 3-102.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град27.02.2012г.


Изх. № 9137-149/24.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с целодневната организация на обучение, моля в срок до 29.02.2012 г. да попълните и изпратите на e-mail sofiario@abv.bg приложената таблица.

Таблица - ПИГ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


23.02.2012г.


Изх.№ 9137 -148/ 23.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Асоциация „Родители” със съдействието на РИО – София-град организира Седмица на безопасния интернет в периода 5-9 март 2012 г. Седмицата ще включва провеждане на урок в рамките на един учебен час с учениците от първи до дванадесети клас във всички училища в град София.

Целта на урока е да запознаят децата и юношите по интересен и интерактивен начин с уменията за сигурно сърфиране в мрежата, както и с услугите, които предлага Българската линия за онлайн безопасност на Националния център за безопасен интернет.
Българската линия за онлайн безопасност на Националния център за безопасен интернет подготви два урока за възрастовите групи 1-4 клас и 5-12 клас, които да бъдат използвани от учителите по време на часа. Националният център, съвместно със сайта Kabinata.com, разработи панел с игри „Играй и учи“ за по-малките ученици от 1-4 клас, както и 3D игра тип куест „Zone of Risk“ за учениците от 5-12 клас. Уроците представят разработените игри и предоставят възможност на децата да ги изпробват по време на учебния час.

Прилагам кратко предстaвяне на Българската линия за онлайн безопасност, двата разработени часа и представянето на игрите.

Приложения:
Урок - 1-4 клас
Урок - 5-12 клас

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


20.02.2012г.

СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-145/22.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля спешно до 16:30 часа на 22.02.2012 г. (сряда) да попълните следния формуляр за наличните физкултурни салони във Вашето училище:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFUemN0ZTlQam1ydHlFUXhnVDM3blE6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


20.02.2012г.


Изх. № 9137-137/16.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проявения голям интерес на преподавателите от училищата в София-град, невключени в организираните до момента от ЦКОКУО обучителни семинари с учители по физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, както и във връзка с предстоящото изследване на PISA по природни науки през месец май 2012 г., Ви уведомяваме, че:

 1. ЦКОКУО организира допълнително ОБУЧЕНИЕ НА 03.03.2012 Г.;
 2. Обучението е свързано с подготовката и провеждането на основното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците PISA;
 3. Обучението е в рамките на пет лекции, всяка по 90 минути.

Квалификационната дейност се финансира от училищата. Сумата за един участник е в размер на 33,00 лв. (които включват лекторски  хонорари, наем зала и техника, канцеларски материали, осигуряване на обучителни материали). Заявилите участие училища е необходимо да преведат в срок  до 24 февруари 2012 г. – една седмица преди провеждане на семинара сумата по сметка Уникредит Булбанк клон Батенберг, BG05 UNCR 7630 3100 1165 61 UNCRBGSF ЦКОКУО.

Информация за мястото на провеждане ще получите една седмица преди провеждане на обучението.

Моля, желаещите учители по физика и астрономия и химия и опазване на околното среда да се регистрират  чрез  сайта на  РИО, София-град:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJwMjNJLTlZM2U4WmdTMkdFMEZod0E6MQ

Копие от платежното нареждане изпращайте на:
rio_varsenova@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


17.02.2012 г.


Изх. №  9137-54/24.01.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 На основание заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г. на министъра  на образованието, младежта и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2011/2012 година и във връзка със заповед № РД 28-37/05.12.2011 г. на началника на РИО, София-град,  Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 24.02.2012 г. (петък), както следва:

За учениците от V до VІІ клас – в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, ул. „Гео Милев” № 2, район „Слатина”
Начало – 9.00 ч. Времетраене – 3 астрономически часа

За учениците от VІІІ до ХІІ клас – в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, ул.„Патриарх Евтимий” № 35, район „Средец”

Начало – 9.00 ч. Времетраене – 4 астрономически часа

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 8,00 часа и да заемат работните си места до 8,30 часа.

Публикуването на задачите ще стане в деня на провеждане на олимпиадата на електронната страница на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация относно необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 8,30 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/17.02.2012 г.


Изх. № 9137-138/17.02.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че областният кръг на Националната олимпиада за учениците от 4 клас „Знам и мога” ще се проведе на 25.02.2011 г. (събота) в  136 ОУ „Любен Каравелов” от 10.00 часа.

Класираните от училищния кръг по двама ученици от училище следва да се явят в 136 ОУ „Любен Каравелов”, бул. „Димитър Петков” №116 в  9.15 часа с документ за самоличност (ученическа книжка или ученическа лична карта).

Времетраене на олимпиадата –  80 минути.

Приложение: Списък на класираните за областния кръг на олимпиадата „Знам и мога” ученици.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


16.02.2012 г.


Изх. № 9137-135/16.02.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо № 9105-53/13.02.2012 г. от МОМН, относно организацията и провеждането на областните кръгове на ученическите олимпиади, Ви уведомяваме, че и през настоящата 2011-2012 г. разпространението на задачите ще се осъществи по реда, възприет през изминалите три учебни години.

В деня на провеждане на съответната олимпиада 30 минути преди началото й задачите ще бъдат публикувани на електронната страница на МОМН в рубриката „Олимпиади и състезания”. Поради това е необходимо учениците да заемат работните си места не по-късно от 30 минути преди началото на олимпиадата.

Изключение от описаната процедура правят олимпиадите по гражданско образование, информатика, информационни технологии и техническо чертане.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


16.02.2012 г.


Изх. № 9137-134/16.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Издателство „Просвета-София” АД организира, съвместно с районните администрации в гр. София, празнична среща за директорите на всички видове детски градини, във връзка с честването на 130 – години от предучилищно възпитание в България.
Лектор ще бъде проф. Димитър Гюров с тема: „Традиции и иновации в предучилищното образование – 130 години от първата детска градина в България”.

Място
за провеждане на срещите - хотел „Рила”, зала „Едно + Две”, етаж Мецанин.

Време на провеждане
: от 9.30 часа до 11.30 часа, с една кафе-пауза.

Дати на провеждане
: срещите ще се проведат по следния график:
22.02.2012 г. /сряда/ - за районите: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин
24.02.2012 г. /петък/ - за районите: Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.
 За всички участници в срещите са предвидени рекламни материали, учебни помагала и други подаръци, осигурени от издателство „Просвета-София“ АД.
Госпожо директор, моля за Вашето участие в срещите, като в периода на Вашето отсъствие осигурите здравословни и безопасни условия за обучение и работа.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


14.02.2012 г.


Изх.№  9137-121/14.02.2012г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА,  В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Приложено Ви изпращам информация  за включване в проекти към Академията за централна и източна Европа. Проектите следва да включват 12-17 годишни ученици и общият работен език е английски.Това са единствените ограничения.

Моля информацията да бъде предадена на учителите от Вашето училище.

Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Приложения съгласно текста.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


13.02.2012 г.

Изх. № 9137 – 120/13.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с възникнали служебни ангажименти на директорите на 21.02.2012 г. графикът за работните срещи, определен с писмо на началника на РИО – София-град №9137-114/9.02.2012 г., по процедурата за налагане на наказания на ученици, се променя както следва:
           
20.02.2012 г. /понеделник/:

 • 09.30 ч. – “Подуяне”, “Оборище”, “Слатина”;
 • 10.30 ч. – “Надежда ”, “Панчарево”, “Овча купел”;
 • 11,30 ч.- “Средец”, “Красно село”, “Кремиковци”, “Изгрев”;
 • 12.30 ч.- “Люлин”, “Искър”, “Триадица”;

22.02.2012 г. /сряда/:

 • 09.30 ч. – “Студентски”, “Красна поляна”, “Младост”;
 • 10.30 ч. –“Сердика”, “Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”;
 • 11.30 ч  - “Възраждане”, “Лозенец”;
 • 12.30 ч. - “Витоша ”, “Илинден”

С оглед важността на темата, моля училището да се представлява от директора.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


13.02.2012 г.


Изх. №9137-119/13.02.2012 г

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
           
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед №  РД09-160/08.02.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за промяна датите на Зимните състезания по информатика.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


13.02.2012 г.


Изх. № 9137 – 114/09.02.2012 г.
   
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с прилагане на процедурата за налагане на наказание на ученик, РИО – София-град организира провеждането на работни срещи с директорите на столичните училища. Срещите ще се проведат в заседателната зала на РИО, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

20.02.2012 г. /понеделник/:

 1. 09.30 ч. – “Подуяне”, “Оборище”, “Слатина”;
 2. 10.30 ч. – “Надежда ”, “Панчарево”, “Овча купел”;
 3. 11,30 - “Средец”, “Красно село”, “Кремиковци”, “Изгрев”;

21.02.2012 г. /вторник/:

  1. 09.30 - “Люлин”, “Искър”, “Триадица”;
  2. 10.30 ч. – “Сердика”, “Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”;
  3. 11,30 -  “Възраждане”, “Лозенец”;

22.02.2012 г. /сряда/:

  1. 09.30 ч. – “Студентски”, “Красна поляна”, “Младост”;
  2. 10.30 ч. – “Витоша ”, “Илинден”;

С оглед важността на темата, моля училището да се представлява от директора.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


10.02.2012 г.


ВАЖНО !!!

Изх. № 9137-116/10.02.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо № 9105-50/10.02.2012 г. от МОМН, относно организацията и провеждането на предстоящите изпити за НВО в VII клас и ДЗИ, моля в срок до 12:00 часа на 13.02.2012 г.  да попълните следния формуляр както следва:

Профилирани и професионални гимназии:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFl5bDJRZEdPY29pcW9OcDlWRklFSUE6MQ

Държавни, общински и частни СОУ, които обучават ученици XII клас:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFR5RkJFUDJhTGxBa3BKbndXMEJoY1E6MQ

Държавни, общински и частни училища, които обучават ученици в VII клас:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFk4NGJZWFQ4dHFGMmdYbWpjZGRhSFE6MQ

Информацията следва да бъде попълнена, независимо от изпращането на базата данни за ДЗИ.

Училищата, подали информация до момента, следва да попълнят и настоящите справки!!!

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


09.02.2012 г.


ВАЖНО !!!

Изх. № 9137-111/09.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СОУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2011/2012 г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № РД  01-19/07.02.2012 г. на началника на РИО – София-град за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Копие от заповедта може да получите  до 22.02.2012 г. в стая № 422, ет. ІV в РИО – София-град, ул. „Антим – I ” № 17. В същия срок следва да представите в стая № 422 копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия и декларация на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ.
Моля в срок до 15.02.2012 г. изпратете по електронен път на адрес v.dominikova@edusofia.bg от пощите за ДЗИ информацията, съгласно даденото приложение, и посочите длъжностното лице, определено да отговаря за организацията на  сесия май-юни на ДЗИ в училището, както и телефон за непрекъснат контакт с него.
Проверявайте си пощите за ДЗИ относно инструкция за попълване на базата данни.
Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-1253/03.09.2011 г. на министъра на образованието, младежта  и науката и график на дейностите за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити  за учебната 2011/2012 г. – сесия май-юни, в срок до 24.02.2012 г. следва да изпратите:

 • Предложения за:
  технически лица
  , които да участват в работата на националните комисии за оценяване на ДЗИ и в комисиите за засекретяване и разсекретяване;
 • оценители, квестори и консултанти;
 • сградите, залите и броя на местата в залите.

Моля  да въведете на горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ – 2012 г., качен на сайта  http://zamaturite.bg/dzisoft . Определеното от Вас длъжностно лице да проверява ежедневно сайта http://zamaturite.bg/dzisoft и при активирането му от МОМН да прикачи и изпрати незабавно базата данни. Поради факта, че в един и същи ден ще се проведат ДЗИ и външното оценяване по БЕЛ и математика в 7 клас, моля при подаване на залите и местата в тях да се съобразите с пълния капацитет на училището, а не с необходимите места за зрелостниците от даденото училище.

Придружителното писмо от директора с приложена информация за предложените от Вас квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители  и приложените към тях оригинали на декларации по чл. 4 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се предават на хартиен носител в стая № 422 в РИО – София-град в срок до 24.02.2012 г.. Особено важно е в придружителното писмо на директора със списъка на учителите  и в подаваните декларации да бъде изписано „учител по ... /учебния предмет, по който преподава/”. 

Разчитаме на обичайните за Вас професионализъм и чувство за отговорност и предварително благодарим за съдействието.

Приложение: 1. Таблица с контакти  
                    2. Образец на декларация
 

Антоанета Григорова,
Председател на Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


08.02.2012 г.


Изх. № 9137-104/ 08.02.2012 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че състезанието по български език, организирано от СУФ „Любословие“, ще се проведе на 15 февруари 2012 г. Промяната на датата се налага поради обявяването на 08, 09 и 10 февруари за неучебни дни. Срокът за подаване на заявките за участие се удължава до 13 февруари 2012 г.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


08.02.2012 г.


Изх. 9137 – 102/ 07. 02. 2012 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

СОФИЙСКИЯТ КЛОН НА СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
организира
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА“
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА:

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:

 • за ученици в прогимназиален етап /V – VІІІ клас/;
 • за ученици в гимназиален етап /ІХ – ХІІ клас/;

2. Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика.

 • за ученици в прогимназиален етап /V – VІІІ клас/;
 • за ученици в гимназиален етап /ІХ – ХІІ клас/;

3. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника

 • само за ученици в гимназиален етап /ІХ – ХІІ клас/;

Дата и място на провеждане на конкурса:  31 март 2012 год. (събота) от 10 часа
във Физическия факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5.
ВАЖНИ СРОКОВЕ

До 23 март 2012 г
. Подаване на заявка-описание по образец за участие в конкурса на следните електронни адреси:

 • за конкурса за уреди -  Вяра Йорданова  lusiria@abv.bg;
 • за конкурса за компютърни програми – Младен Матев  sapiens_bg@yahoo.com;
 • за конкурса за компютъризиран експеримент – Тодор Мишонов mishonov@gmail.com

(Към тези колеги можете да се обръщате за допълнителна информация).
На 28 и 29 март 2012 г. Приемане на готовите материали за участие в конкурса
в сградата на ФзФ, бул. “Джеймс Баучър” № 5, стая 403АА, 10:00-19:00.
На 31 март 2012 г. Провеждане на конкурса, който включва демонстрации, устни презентации и награждаване на победителите.

Приложение: Условия за участие в конкурса


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


07.02.2012 г.


Изх. №9137-103/07.02.2012 г


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
           
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-155/07.02.2012 г.на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на неучебни дните от 08,02,2012 г. до 10,02,2012 г. включително, за учениците на територията на Република България.

В изпълнение на член 93а, ал.4 от ППЗНП следва да  представите доклад (в два екземпляра) за преструктуриране на учебното съдържание в деловодството на РИО, София-град (стая 401), в срок до 17.02.2012 г.


Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


07.02.2012 г.

Изх. № 9137-94/06.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9107-16/24.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на ПМС № 104 от 10.05.2003 г. за приемане на Наредбата за учебници и учебни помагала и дейностите по осигуряването на безплатни учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване, Ви уведомяваме:
1. За учебната 2012/2013 година се закупуват комплекти учебни помагала за децата от подготвителна група, учебни помагала за учениците от I до IV клас и учебници за учениците от I и от IV клас.
2. Заявките следва да бъдат изготвени след извършен избор на учебници и учебни помагала от педагогическия съвет с участието на училищното настоятелство по предложение на учителите, които ще преподават в съответния клас.
3. При изготвяне на заявките за подготвителна група и I клас, в случаите в които новият  избор  на  учебници  и  учебни   помагала съвпада с направения  избор за настоящата  година,  следва да се  отчитат  наличните  количества неупотребявани учебници и учебни помагала.
4. Учебниците за втори клас ще се ползват съответно:
- по учебните предмети: математика, чужд език, домашен бит и техника, български език и литература - за учебниците „Български език" - за трета учебна година. За тях ще бъдат осигурени средства, съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Постановление №104 на МС;
- по   учебните  предмети:   околен   свят,   музика,   изобразително   изкуство, български език и литература - за учебниците „Читанка" - за втора учебна година. За тях ще бъдат осигурени средства, съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Постановление № 104 на МС.
5. Учебниците за III клас ще се ползват за втора учебна година. За тях ще бъдат осигурени средства, съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Постановление № 104 на МС.
6.Учебниците за четвърти клас са одобрени със заповеди на министъра на образованието, младежта и науката от 2011 година. При изготвяне на заявките не се отчитат налични неизползвани учебници, одобрени преди 2011 г.
7. Учебниците за V-VII клас ще се ползват за втора учебна година. За тях ще бъдат осигурени средства, съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Постановление № 104 на МС.
8.  Графикът на дейностите по осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване, определен със Заповед № РД 09-85/19.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, е обявен в сайта на МОМН, рубриката „Учебници”.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/

               

07.02.2012 г.

Изх. № 9137-93/ 06.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ на ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на заповед № РД 09-1738/ 24.11.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания и състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в държавните и общинските училища през учебната 2011-2012г., заповед № РД 28-37/ 05.12.2011 г. на началника на РИО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по български език и литература Ви изпращаме критериите на националната комисия за оценяване и карти за оценяване на текстовете за общинския кръг на олимпиадата по български език и литература и скала за преобразуване на точките от трансформиращия преразказ и сбития преразказ в цифрови оценки.
Моля да запознаете с критериите учителите по български език и литература и учениците, които са заявили желание да се явят на общинския кръг на олимпиадата.
Оценъчните карти са изготвени изцяло по критериите и ще подпомогнат както обективността на оценяването, така и спазването на срока за предаване на резултатите в РИО съгласно писмо с изх. № 9137-8/ 11.01.2012 г. Всеки член на комисията за проверка и оценка попълва оценъчна карта за всеки ученик. Комисията изготвя протоколите след оценяването на всички писмени работи за съответния клас.
Обръщаме Ви вниманието върху обстоятелството, че ученическият жанр отговор на литературен въпрос не е бил обект на външно оценяване за продължителен период. С цел да улесним колегите в процеса на проверяването и оценяването му организираме обучение на тема: „Отговор на литературен въпрос – основни характеристики и оценяване“ с водещ доц. Адриана Дамянова от СУ „Св. Климент Охридски“. Обучението ще се проведе на 16 февруари 2012 г. от 14:30 ч. в 19. СОУ „Елин Пелин“, ул. „Яков Крайков“ № 16. Поради ограничения капацитет на залата обучението се организира само за учители от основните училища на София. Молбата ни е да определите за участие един учител от Вашето училище.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


01.02.2012 г.


Изх. № 9137-82/01.02.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със събирането и обработването на данни за отсъствията на учителите и учениците и данни за напуснали ученици към края на първия учебен срок,  следва да извършите следното:
- До 08.02.2012 г. да попълните и изпратите на обобщаващото училище справката за напуснали ученици, която включва информация за учениците в училищата с дневна форма на обучение.
- До 10.02.2012 г. обобщаващите училища следва да изпратят обобщената справка на e-mail: rio_eilieva@abv.bg
- Справките за отсъствията на учениците попълнете до 08.02.2012 г. на следения линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdmbXotbmVhcFJFSWxRVFI0TWFSUkE6MQ

- Справките за отсъствията на учителите попълнете до 08.02.2012 г. на следения линк:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEp3SnVqYTY4V0t5enZrY1ZhVElyRVE6MQ

- Следва да изготвите доклад за причините за неизвинените отсъствия за периода 15.09.2011 г. – 06.02.2012 г., както и да посочите какви възпитателни и административни мерки са взети от училищата, в които има наказания от Педагогическия съвет. Също така следва да се посочат какви санкции са наложени на родители от общината. Сканираните доклади с подпис на директора и печат следва да изпратите на e-mail: sofiario@abv.bg

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/за директорите - към архив (14.09.2011 - 06.02.2012) ... >